För politiker

För dig som förtroendevald politiker inom Region Gävleborg. Här kan du som politiker hitta bland annat årsplan för sammanträden, kriterier för val, reglementen och arvodesblanketter.

Reglemente om ekonomiska förutsättningar för förtroendevalda – Platina id 01-649075 (pdf)

Arvodesblanketter

Arvodesblanketter för förtroendevalda inom Region Gävleborg. Blanketterna finns i både Word och pdf-format. Om du har tillgång till Word kan du fylla i blanketten i Word och spara den på din dator. Du kan då fortsätta att fylla i blanketten senare.

Skicka in blanketter

Du kan skicka in blanketten via post eller e-post.

Via post:

Region Gävleborg
Receptionen
Bud -99-
801 88 Gävle

Via e-post:

Skannad blankett skickas till receptionenlk@regiongavleborg.se

Tjänstgöringsrapport

Tjänstgöringsrapport förtroendevalda (Word)

Tjänstgöringsrapport förtroendevalda (pdf)

Närvarolista

Närvarolista (Word)

Närvarolista (pdf)

Förlorad arbetsförtjänst – anställd

Förlorad arbetsförtjänst anställd (Word)

Förlorad arbetsförtjänst anställd (pdf)

Förlorad arbetsförtjänst – egen företagare

Förlorad arbetsförtjänst egen företagare (Word)

Förlorad arbetsförtjänst egen företagare (pdf)

Arbetsordning

Arbetsordning för regionfullmäktige – Platina id 03-652262 (pdf)

Begäran om särskild debatt

Regionfullmäktige kan i anslutning till sammanträde anordna en särskild debatt i frågor som berör regionens verksamhet. Ämnet ska vara av stort intresse för flera av fullmäktiges ledamöter och får inte avse en fråga som är föremål för ordinarie handläggning.

Ordföranden avgör efter samråd med övriga i presidiet om särskild debatt ska hållas. Vägran får ske endast om särskilda skäl föreligger.

Särskild debatt hålls efter begäran av minst tio procent av fullmäktiges ledamöter. Begäran skall vara skriftlig, undertecknad och försedd med en motivering till varför särskild debatt bör hållas.

Val till nämnder, organisationer med flera

Vad som gäller vid val till de styrelser och nämnder som väljs av regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges val till uppdrag i nämnder (pdf) 

Regionfullmäktiges val till uppdrag som nämnde- och jurymän 2024–2027 (pdf) 

Uppdrag som fördelas bland Region Gävleborgs revisorer (pdf)

Mer om regionfullmäktige

För mötesdatum, webbsändningar,  med mera se sidan om regionfullmäktige för allmänheten.

Information om ledamöter, sammanträdesdatum och protokoll i styrelser, nämnder, utskott och beredningar finns på sidan beslut och protokoll.

Interpellations- och frågelista inför regionfullmäktige – Platina id 03-446428 (pdf)

Stoppdatum - interpellationer och frågor – Platina id 03-527654 (pdf)

Sök motioner och interpellationer

Motioner och interpellationer kan sökas i webbdiariet - skriv ”motion” eller "interpellation" i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så får du träff på samtliga motioner inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

Mer om motioner och interpellationer

Vid regionfullmäktiges sammanträde i september varje år beslutas om partistöd för kommande år. Vid samma tillfälle redovisas även partistödets användning för året innan.

För mer information se reglementet (nedan) samt regionfullmäktiges beslut – se beslut och protokoll.

Reglemente

Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier – Platina id 03-651404 (pdf)

Redovisning

Redovisningsblankett - partistöd Region Gävleborg (pdf)