Motioner och interpellationer

Motioner

Sök motioner i webbdiariet - skriv ”Motion” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så får du träff på samtliga motioner inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

Motioner är förslag från regionfullmäktiges ledamöter. En motion leder alltid till att regionfullmäktige fattar ett beslut och därmed tar ställning till förslaget i motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

Interpellations- och frågelista inför regionfullmäktige – Platina id 03-446428 (pdf)

Det är regionstyrelsen som beslutar vilken nämnd eller verksamhet som ska bereda ett svar på en inkommen motion. Det bör ta högst ett år att bereda ett motionssvar, om det krävs ett omfattande sådant. Motionssvaret ska sedan lämnas till regionfullmäktige för slutligt beslut.

Interpellationer

Sök interpellationer i webbdiariet - skriv ”Interpellation” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så får du träff på samtliga interpellationer inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

En interpellation riktar sig till ett regionråd eller någon nämndordförande och ska helst gälla ärenden av större intresse för regionen. Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.