Infrastruktur och transporter

Infrastruktur spelar en avgörande roll för samhället genom att underlätta för det att växa ekonomiskt, förbättra levnadsstandarden, främja handel och möjliggöra effektiv kommunikation. Utifrån den regionala infrastrukturplanen driver och finansierar Region Gävleborg insatser för att skapa förutsättningar för landsbygder, samhällen och städer där människor vill bo, leva och verka.

Det finns olika sorters infrastruktur, som alla är viktiga för ett samhälle:

  • Transportinfrastruktur: järnvägar, flygplatser, hamnar, vägar, broar och tunnlar som underlättar rörelse av människor och gods.
  • Energiinfrastruktur: kraftverk, elnät och anläggningar för produktion, distribution och lagring av energi.
  • Vatten- och avloppsinfrastruktur: vattenreningsverk, vattenledningar, avloppsledningar och avfallshanteringssystem för att tillhandahålla rent dricksvatten och hantera avlopp och avfall.
  • Byggnader och anläggningsinfrastruktur: skolor, sjukhus, bostäder, offentliga byggnader och parker som stöder olika samhällsfunktioner.
  • Digital- och informationsteknologiinfrastruktur: bredbandsnät, digitala system som är grundläggande för informationsutbyte, digitala tjänster.

Region Gävleborg arbetar med fysisk och digital infrastruktur och med transportfrågor tillsammans med aktörer både i och utanför länet. Aktörerna är till exempel kommuner, statliga myndigheter, företag och organisationer inom näringslivet och ideella organisationer. Arbetet handlar bland annat om att ta fram studier, strategier och handlingsplaner för vad som ska göras kommande år.

Det innebär också att arbeta med attityder och beteendeförändring för att till exempel få fler att cykla eller åka kollektivt samt att arbeta med framtidens transporter som att möjliggöra för transporter med drönare.