Stöd till kommersiell service

Här hittar du information om hur du söker stöd till kommersiell service. Dessa medel är möjliga att söka för prioriterade dagligvarubutiker och drivmedelsstationer enligt det regionala serviceprogrammet, samt företag som tillhandahåller betaltjänstlösningar. Syftet med stöden är att kunna behålla och utveckla den kommersiella servicen på landsbygden.

Viktigt att veta

Stöd får lämnas i områden där servicen är gles.

Stöd lämnas till serviceställen som finns på prioriterade orter omnämnda i det regionala serviceprogrammet.

Stöd får inte snedvrida konkurrensen, med hänsyn till avstånd till närmsta serviceställe i den specifika näringsgrenen. Stöd får endast lämnas till kommuner som har planerat varuförsörjningen.

Du ska använda det digitala ansökningssystemet ”Min ansökan” www.minansokan.se
Där framgår det vilka handlingar du behöver bifoga.

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Det regionala serviceprogrammet för Gävleborg (pdf) är styrande för tillgängligheten till kommersiell service för medborgare och näringsliv i länets gles- och landsbygd

Stöd till kommersiell service regleras i Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar: foretagsstod@regiongavleborg.se
Kontaktpersoner finns också till respektive stödform.

Stödformer

Det är Länsstyrelsen Gävleborg som handlägger detta stöd. Kontakta dem via växeln 010-225 10 00.

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Vem kan söka?

Kommunerna i Gävleborg.

Vad kan du söka stöd för?

För att bekosta kommunens hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till, eller saknar möjlighet att ta sig till butiken. Villkoren för de hushåll som kan söka hemsändning regleras i varje kommun. Hushåll som har frågor om hemsändning kan kontakta sin kommun.

Region Gävleborg ersätter kommunen med en fast summa per utkörningstillfälle. Kommunen kan ansöka om 50 % av stödberättigade kostnader, max 200 kr per hemsändningstillfälle. Kilometerersättning är inte stödberättigade kostnader.

Stödet betalas ut till kommunen, som i sin tur ersätter de butiker som utför hemsändning åt kommunen.

När ansöker du?

Du ansöker årligen för föregående kalenderår.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.Inga bilagor ska bifogas ansökan.

Kontakt

David Hedström
Handläggare
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Vem kan söka?

Prioriterade dagligvarubutiker och drivmedelsstationer enligt det regionala serviceprogrammet.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för till- och ombyggnad, inköp av inventarier samt konsultkostnader.

Du kan ansöka om stöd för maximalt 1 800 000 kronor under en treårsperiod.

Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Gävleborg.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande under året.

Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Gävleborg.

Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Hur ansöker du?

Du ansöker via www.minansokan.se. Observera att du ska väja rubriken "Söker du stöd till ditt företag" för att sedan kunna välja erbjudandet "Investeringsbidrag kommersiell service".

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

För att få underlag för ansökan, kontakta oss på foretagsstod@regiongavleborg.se

Kontakt

Maria Jonsson
maria.a.jonsson@regiongavleborg.se
026-15 51 08

Vem kan söka?

Prioriterade dagligvarubutiker och drivmedelsstationer enligt det regionala serviceprogrammet.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller fördröja nedläggning av butiker som är viktiga för konsumenternas varuförsörjning. Bidrag kan ges med maximalt 250 000 kronor per år och lämnas för sammanlagt tre år.

Särskilt driftstöd och servicebidrag kan tillsammans aldrig överstiga 300 000 kronor under ett kalenderår.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande under året.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Maria Jonsson
maria.a.jonsson@regiongavleborg.se
026-15 51 08