Stöd, bidrag, priser och stipendier

Via Region Gävleborg kan du som privatperson, förening eller organisation hitta olika finansieringsmöjligheter i form av stöd, bidrag, priser och stipendier.

Vem som kan söka och hur det går till varierar. Här listas de olika stöden, bidragen, priser och stipendierna och vad som gäller för dem.

Hälso- och sjukvård

Syfte

Bidraget ska främja samverkan och stimulera till ökad kunskap/ fortbildning inom läns patientföreningarnas område så att personer med funktionsnedsättning kan stärka sina egna möjligheter till ett större brukarinflytande och bli mer delaktiga i samhället.

Vem kan söka?

Aktivitetsbidrag kan sökas av länsbrukar/patientföreningar samt av de riksföreningarna som saknar länsförening och som har medlemmar boende i länet.

För vad kan man söka?

Bidraget betalas ut för att ge ett ekonomiskt stöd för att medlemmarna i brukarföreningen ska få en ökad kunskap/fortbildning inom föreningens område samt inom föreningsarbete.

För mer information läs Bidrag till brukar och intresseorganisationer – förenklad skrift. Hälso och sjukvården Region Gävleborg     

Ansökningsdatum

Utdelning av aktivitetsbidrag görs 5 gånger/år. Ansökan om aktivitetsbidrag skall inkomma senast 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti samt 15 oktober. Bidragsgruppens möten läggs i samband med dessa datum och beslut tas utifrån varje enskild ansökan. Inga ansökningar handläggs mellan mötena.

Mer information

Mer information samt länkar till ansökningsblanketter finner ni här

För frågor som ni ej hittar svar på kontakta: Elisabet Sundgren elisabet.sundgren@regiongavleborg.se

Syfte

Organisationsbidrag utbetalas som grund- och verksamhetsbidrag till läns patient/brukarföreningar. Bidraget betalas utifrån medlemsantal och verksamhetsberättelse från förutvarande verksamhetsår.

Vem kan söka?

Ansökan ska ha inkommit senast den 30 november. Bidraget betalas ut under andra halvan av januari.

Ansökan ska innehålla:

 • Föreningens namn och adress
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson (namn, telefonnummer och mailadress)
 • Verksamhetsberättelse från förutvarande år
 • Medlemsantal 31/12 från förutvarande år
 • Bg eller Postgiro dit eventuellt bidrag ska betalas ut

Ansökan skickas via mail till: rg@regiongavleborg.se märk mailet med organisationsbidrag.

Eller via post: Region Gävleborg, Ledningsstöd HSR, Elisabet Sundgren, 801 88 Gävle.

Mer information

Vid frågor kontakta Elisabet Sundgren: elisabet.sundgren@regiongavleborg.se

Stiftelsen för patienter Gävle sjukhus

 • Patient är inom den öppna/slutna vården vid sjukhuset i Gävle.
 • Patienten har på grund av sjukdomens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga som orsakats av sjukdomen fått sin ekonomiska ställning försämrad. Exempelvis att patienten är sjukskriven, har sjukersättning eller inte kan arbeta lika som innan sjukdomen.

1 januari–31 mars – Ansökningar kan inte skickas in under andra tider under året.

Kontakta Jessica Severin Bergström, jessica.bergstrom.severin@regiongavleborg.se eller Elisabet Sundgren, elisabet.sundgren@regiongavleborg.se.

Folkhälsa och social hållbarhet

Syfte

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn och den idéburna sektorn. Syftet är att samverka kring komplexa frågor med målet att uppnå en bättre social hållbarhet. 

Vem kan söka?

Ideella idéburna organisationer som verkar regionalt inom Gävleborg och som ägnar sig åt verksamhet inom det som bedöms som Hållbarhetsnämndens verksamhetsområde. Det innebär till exempel att verksamheten rör social hållbarhet, samhällsplanering och infrastruktur, rör ett förebyggande arbete, rådgivning eller annan form av arbete som syftar till att skapa en jämställd och jämlik hälsa i befolkningen i Gävleborg.

Utdelning

Handläggare gör en första bedömning utifrån de kriterier som finns antagna. Beslut om varje enskilt avtal fattas av Hållbarhetsnämnden.

Mer information

Läs mer om Idéburet offentligt partnerskap

Syfte

Att uppmuntra och uppmärksamma goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet.

Vem kan söka?

Organisationer så som föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera. De insatser som nomineras bör finnas inom de tre prioriterade målområdena i länsfolkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg: delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor eller ekonomiska och sociala förutsättningar.

Utdelning

En gång per år.

Mer information

Länsfolkhälsopris

Syfte

Grundtanken med sociala investeringsmedel är att satsa på förebyggande arbete, riktat mot specifika målgrupper, för att på sikt förhindra uppkomst av ohälsa och socialt utanförskap samt ge minskade samhällskostnader.

Sociala investeringar är tidiga och förebyggande insatser som planeras och genomförs i samverkan. Målgrupp för insatserna är barn- och unga samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap. Med de sociala investeringsmedlen vill vi uppmuntra nytänkande och möjliggöra för att nya arbetssätt och metoder prövas.

Vem kan söka?

 • Verksamheter inom Region Gävleborg
 • Kommunala verksamheter inom länet
 • Verksamheter som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun
 • Aktörer inom ideella sektorn, till exempel: föreningar, stiftelser, kooperativ eller liknande sammanslutningar

Mer information

Du hittar mer information och kontaktuppgifter till samordnare på webbsidan för Sociala investeringsmedel

Syfte

Att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen.

Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Ideella idéburna organisationer i Gävleborgs län vars verksamhet syftar till att stimulera folkhälsa. Organisationen ska uppfylla verksamhetsbidragets kriterier.

Utdelning

Beslut fattas av Hållbarhetsnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Ansökningsperioden är 1 maj till 1 september. 

Mer information

Regionalt verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa

För medarbetare

Syfte

Varje år delar Region Gävleborg ut ett medarbetarpris, Linkonpriset. Linkon är namngivet efter Hälsinglands respektive Gästriklands landskapsblommor, LIN samt LiljeKONvalj. Syftet är att därför att uppmärksamma goda arbetsinsatser, och det kan handla om insatser som inspirerar andra, större förändringsarbeten eller något som berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter. Kanske någon gjort något för sina arbetskamrater som förtjänar att uppmärksammas.

Hur nominerar jag?

Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en enskild medarbetare eller en hel grupp. Alla anställda i Region Gävleborg är välkomna att föreslå kandidater till årets Linkonpris, detta görs då till christina.nordstrom@regiongavleborg.se.

Pris

Förutom äran får vinnaren av Linkonpriset ett specialdesignat pris som är formgivet av en lokal konstnär.

Syfte

Med Region Gävleborgs handledarpris för läkare uppmärksammas handledningens betydelse och goda exempel på kunniga och engagerade handledare. En bra handledare medverkar till att skapa en god undervisningssituation för läkare under deras utbildning.

Vem kan nominera?

Du som är AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare eller underläkare inom Region Gävleborg kan nominera din favorithandledare till "Årets handledare 2023".

Av de nominerade handledarna utses en vinnare av styrelsen för Sverges yngre läkares förening (SYLF) i Gävleborg.

Pris

Förutom äran får vinnaren av Årets Läkarhandledare 2023 ett specialdesignat pris som är formgivet av en lokal konstnär. Priset delas ut vid regionfullmäktigtes sammanträde i november 2023.

Hur nominerar jag?

Motiverade nomineringar skickas via webbformuläret Nominera din bästa handledare senast 8 oktober. Om du inte kommer åt Region Gävleborgs intranät kan du i stället skicka din nominering till gavleborg@sylf.se

Kultur

Syfte

Att hedra en för Gävleborgs län värdefull kulturgärning.

Hur nomineras kulturpristagare?

Kulturpristagare nomineras  av allmänheten eller andra kulturaktörer i länet. Nomineringar görs digitalt via Ehandlingar.se. Det finns en Lathund för ehandlingar.se att tillgå. För att nomineringen ska kunna behandlas måste alla uppgifter och ev. bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Pris

Två stycken kulturpris  delas ut varje år bestående av ett unikt konstobjekt till varje pristagare. En konstnär med regional anknytning har ett treårigt uppdrag att ta fram sex stycken kulturprisobjekt.

Utdelning

Nomineringsperioden infaller under december – februari varje år. En intern jury inom Kultur Gävleborg, Region Gävleborg tillsammans med en representant för Riksteatern Gävleborg bedömer nomineringarna. Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden under våren och kulturpriserna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Mer information

www.regiongavleborg.se/kulturstipendier

Syfte

Att ge kulturskapare (enskilda eller konstnärsgrupper) möjligheter att förkovra sig inom sitt område eller förverkliga projekt som är konstnärligt spännande och förnyande men kommersiellt osäkra.

Vem kan söka?

Kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet.

Hur görs ansökan?

Ansökan om kulturstipendium görs digitalt via Ehandlingar.se. Det finns en Lathund för ehandlingar.se att tillgå. För att ansökan ska kunna behandlas måste alla uppgifter och eventuella  bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Summa

Sex stipendier om vardera 50 000 kronor

Utdelning

Ansökningsperioden infaller under december – februari varje år. En intern jury inom Kultur Gävleborg tillsammans med en representant för Riksteatern Gävleborg bedömer ansökningarna. Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden, Region Gävleborg under våren och stipendierna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Redovisning

Du får gärna lämna en redovisning av hur du använt ditt kulturstipendium. Detta sker via ehandlingar.se. Region Gävleborg vill gärna ha redovisningen senast ett år efter att kulturstipendiet beviljats. 

Mer information

www.regiongavleborg.se/kulturstipendier

Syfte

Att stödja projekt som syftar till att skapa strukturer, metoder och arenor / plattformar mm för att förverkliga den regionala kulturpolitiken.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag kan ej söka.

Summa

Max 50 000 kr, kan sökas fyra gånger per år

Exempel på bedömningsgrunder

• Regional angelägenhet
• Nytänkande
• Livslängd, livskraft efter att projektet avslutas
• Medfinansiering
• Om det kan fungera som modell för andra projekt
• Samarbeten mellan flera aktörer (t ex kommun, förening, regional aktör etc.)
• Möjlighet att skapa nya möten,
• Målgrupp barn och unga är prioriterade

Mer information

Projektstöd till kulturverksamhet

Syfte

Stöd till arrangemang och festivaler som äger rum i Gävleborg och som är av stor vikt för att förverkliga kulturplanens visioner.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag kan inte söka.

Summa

Max 50 000 kr, kan sökas fyra gånger per år

Exempel på bedömningsgrunder

• Regional angelägenhet
• Nytänkande
• Medfinansiering
• Samarbeten mellan flera aktörer (t ex kommun, förening, regional aktör etc.)
• Möjlighet att skapa nya möten
• Målgrupp barn och unga är prioriterade

Mer information

Stöd till kulturarrangemang

Syfte

Att ge talanger möjlighet att utvecklas med större produktioner. Att möjliggöra inspiration till yngre filmare och stödja filmer med konstnärlig potential.

Vem kan söka?

Filmare från Gävleborg som fyllt 18 år och som engagerar sig i filmprojekt som inte är helt professionella.

Summa

Max 30 000 kronor, kan sökas fyra gånger per år

Exempel på bedömningsgrunder

• Filmen spelas in i Gävleborg
• Minst en A-funktion (kreativ nyckelperson inom filmprojektet) måste vara person boende i Gävleborg
• Filmens innehåll/tema är starkt kopplat till Gävleborg eller kommer länets invånare till nytta
• Kvalitet/festivalpotential
• Projektet ska vara utvecklande för den sökande eller för det regionala filmnätverket

Mer information

Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm

Syfte

Att möjliggöra fler filmproduktioner och på så sätt öka kompetensen i länet samt att visa upp Gävleborg och länets filmare i de stora, breda visningsfönster som finns.

Vem kan söka?

Professionella filmarbetare som fyllt 18 år.

Summa

Max 50 000 kr, kan sökas fyra gånger per år

Exempel på bedömningsgrunder

• Hela eller delar av filmens postproduktion är förlagd till och/eller spelas in i Gävleborg
• Filmens ska ha festivalpotential
• Filmens innehåll/tema är starkt kopplat till Gävleborg, kommer länets invånare till nytta eller utvecklar den regionala filmverksamheten
• Minst en A-funktion (kreativ nyckelperson inom projektet) måste vara tilldelad en person boende i Gävleborg
• Producent och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle för ett möte med verksamhetsutvecklaren inom film under ansökningsförfarandet. Sökande förbinder sig att hålla kontinuerlig kontakt med Kultur Gävleborg under produktionen.

Mer information

Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm

Syfte

Att möjliggöra särskilda kulturinsatser i linje med den regionala kulturplanen

Vem kan söka?

Sökande kan vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade

Utdelning

Två ansökningstillfällen under året: 15 januari-15 maj och 15 augusti-15 oktober

Exempel på bedömningsgrunder

• Det regionala perspektivet
• Nytänkande
• Livslängd och livskraft efter projektet avslutas
• Medfinansiering.

Mer information

Utvecklingsbidrag till kultur

Syfte

Att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg.  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen.

Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Ideella och idéburna organisationer i Gävleborgs län, till exempel pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer och organisationer för företagande.

Bedömningskriterier

Bidraget kan sökas av organisationer med verksamhet i minst fyra av länets kommuner, är demokratiskt uppbyggd med egen styrelse och öppna för alla med frivilligt medlemskap. Verksamheten ska drivas utan kommersiellt syfte.

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Ansökningsperioden är 1 maj till 1 september. 

Mer information

www.regiongavleborg.se/stodtillorganisationer

 

Syfte

Att stimulera till politisk verksamhet bland unga  vuxna för att ge människor möjlighet till självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Genom engagemang i organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Politiska ungdomsförbund i Gävleborg vars moderparti har mandat i regionfullmäktige och som har minst 100 medlemmar i åldern 14-25 år i Gävleborgs län.

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Ansökningsperioden är 1 maj till 1 september.

Mer information

www.regiongavleborg.se/stodtillorganisationer

Syfte

Att stödja studieförbundens regionala verksamhet och att främja den regionala verksamhetens utveckling och därigenom bidra till människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. 

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. Studiecirklar och kulturprogram ger människor möjlighet att lära och utvecklas tillsammans. Studieförbunden har starka band till folkrörelser och föreningar och är en viktig del av den idéburna sektorn.

Vem kan söka?

Studieförbundens distriktsorganisationer med verksamhet och egen styrelse i Gävleborg. Studieförbundet ska vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag och ha verksamhet i minst fyra av länets kommuner.

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag  för nästföljande år. Ansökningsperioden är 1 maj till 1 september. Bidraget beräknas till 80% på andelen studietimmar och till 20% på andelen unika deltagare.

Mer information

www.regiongavleborg.se/stodtillorganisationer

Syfte

Att ge konstnärer, musiker, forskare och andra kulturutövare möjlighet att genom ett projekt  koppla Världsarvet hälsingegårdar till andra världsarv nationellt eller internationellt.

Vem kan söka?

Residensstipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen, exempelvis forskare, konstnärer eller andra kulturaktörer, som har en projektidé kopplat till Unescos världsarvlista kopplad till Världsarvet hälsingegårdar i Gävleborg.

Hur görs ansökan?

Ansökan om världsarvsstipendium/residens görs endast digitalt via Ehandlingar.se. Det finns en Lathund för ehandlingar.se att tillgå. För att ansökan ska kunna behandlas måste alla uppgifter och eventuella bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Stipendium/residens

Världsarvsstipendiet är ett residens som innebär att stipendiaten dels vistas och bor på en världsarvsgård under en period om fyra veckor, dels får ett stipendium på 50 000 kronor för att kunna förverkliga den idé/det projekt som hen i fråga sökt för.

Utdelning

En extern jury med representanter för Gävleborgs kulturliv bedömer ansökningarna. Beslut fattas av kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg, under våren och stipendierna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Mer information

Läs mer om världsarvsstipendium:
Världsarvsstipendium

Läs mer om Världsarvet hälsingegårdar:
www.varldsarvethalsingegardar.se

Har du frågor vänligen kontakta verksamhetsutvecklare världsarv Anna-Karin Ferm, 026-65 02 16
anna-karin.ferm@regiongavleborg.se

Syfte

Skapa möjlighet för unga personer i Gävleborg att prova idéer och främja kreativitet inom kulturområdet.

Vem kan söka?

Personer mellan 16 – 26 år som är folkbokförda i Gävleborg. Även föreningar kan söka.

Summa

Max 10 000 kronor, kan sökas löpande under året

Exempel på bedömningsgrunder

• Regional angelägenhet
• Nytänkande
• Kreativitet och engagemang
• Målgrupp

Mer information

Växthusstöd

Miljö

Syfte

Syftet med stödet är att främja hållbar utveckling i Gävleborg.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Det kan till exempel handla om insatser som:

 • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet.
 • minskar miljöpåverkan från resor och transporter.

Mer information

Mer information om miljöpengarna.

Syfte

Region Gävleborgs miljöpris - Fröhuset - delas årligen ut för att uppmuntra goda insatser för miljön, lyfta fram goda exempel inom miljöområdet och stärka engagemanget för miljöarbetet inom Region Gävleborg. Alla medarbetare kan nominera kandidater till miljöpriset och det är en utmärkelse som antingen kan gå till en enskild medarbetare eller en hel grupp inom Region Gävleborg.

Nominera

Samtliga anställda inom Region Gävleborg är välkomna att föreslå kandidater till fröhuset.

Syfte

Med Region Gävleborgs miljöpris vill vi uppmärksamma de eldsjälar som driver på länets miljöarbete och sprida deras goda exempel. På så vis ökar Gävleborgs förmåga att gå före i den gröna omställningen.

För vem?

Alla som bor eller verkar i Gävleborg kan nomineras till miljöpriset.

Mer information

Mer om miljöpriset

Regional utveckling

Syfte

Syftet med företagsstöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Vem kan söka?

De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Verksamheter som till övervägande del finansieras med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd. Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen.

Ansökan

Du ska använda det digitala ansökningssystemet ”Min ansökan” www.minansokan.se 
Där framgår det vilka handlingar du behöver bifoga, nedanstående dokument och information kan vara aktuella:

 • Hållbar tillväxt inklusive jämställdhetsplan
 • Resultatbudget för kommande år
 • Likviditetsbudget 
 • Detaljerad kostnadssammanställning 
 • Offerter
 • Lånelöfte från finansiär
 • Aktuella tillstånd

Mer information

Information om vilka stödformer du kan söka företagsstöd för hittar du på: www.regiongavleborg.se/foretagsstod

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar på: foretagsstod@regiongavleborg.se. Kontaktpersoner finns också till respektive stödform

Postadress:
Region Gävleborg
Ekonomiavdelningen/ Företagsstöd
801 88 Gävle

Syfte

Syftet med projektmedlen är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Vem kan söka?

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer, men normalt inte enskilda personer eller företag. 

Du kan söka stöd för projekt som syftar till att skapa strukturer, metoder, arenor eller plattformar för att underlätta strukturomvandling och skapa sysselsättning utifrån ett regionalt perspektiv. Såväl i städer och samhällen som i landsbygder.

Mer information

Ansök om projektmedel från Region Gävleborg