Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om Framtidsbygget

Vi bygger för att du som patient ska få en fortsatt säker och bra vård av högsta kvalitet. För att kunna möta utvecklingen i form av ny teknik, nya arbetssätt och utökade lagkrav behöver sjukhusen moderniseras. Investeringarna gör det möjligt för oss att hålla högsta medicinska kvalitet även i framtiden.

Regionfullmäktige fattade beslut i juni 2016 att bevilja en budget för att göra det inledande planeringsarbetet på båda sjukhusen. När varje hus är färdigplanerat kommer regionfullmäktige att fatta beslut om att bygga.

Information om hur Gävle sjukhus ska byggas om: Framtidsbygget Gävle

Information om hur Hudiksvalls sjukhus ska byggas om: Framtidsbygget Hudiksvall 

Sjukhusen får mer yta i och med att ytor som idag inte är ändamålsenliga/ inte används kommer att ersättas med ombyggda eller nybyggda ytor.

Allt eftersom det blir klart med hur olika hus ska byggas om och med analyser i vilken ordning kommer vi att veta när vi kan bygga. Sjukhusen ska vara i full drift under tiden som vi bygger och det betyder att vi måste tänka på patientsäkerhet, driftsäkerhet och tillgänglighet när vi ska bygga.
Byggnationerna på Hudiksvalls sjukhus börjar sommaren 2020 då hus 7 och 8 kommer att byggas om och verksamheterna där får helt nya lokaler. Läs mer om ombyggnationerna.

Den uppskattade investeringen för själva husen har tidigare kalkylerats till drygt fem miljarder kronor (2015). Sedan tillkommer andra kostnader för inredning och utrustning.

Ur ett fastighetsperspektiv är det just moderniseringen – vår framtidssäkring. Vi bygger för att möjliggöra framtida utveckling och tekniksprång inom vården. Båda sjukhusen får en modern teknisk försörjning.

Vi ska bygga moderna och goda vårdmiljöer för dig som patient. Med nya ändamålsenliga lokaler skapar vi bättre förutsättningar för en god patientsäkerhet.

Patientsäkerheten går alltid först - även under byggnationerna. När sjukhusen blir byggplatser kommer det kunna bli trångt på olika ställen och vi kommer att behöva flytta vissa verksamheter. Det kommer också kunna bli bullrigt. För att det ska fungera så smidigt som möjligt kommer vi att arbeta mycket med information till patienter och besökare.

Det är viktigt att du som patient ska kunna ta dig till sjukhusen. Parkeringsplatser kommer att finnas. Under byggtiden måste vi samsas med byggtransporter och byggetableringar, vilket kommer att betyda förändringar även utomhus.

Nya Karolinska är en helt annan typ av sjukhus som byggs om i en mycket större omfattning och med fokus på verkligt högspecialiserad vård. Den nivån på saker och ting har inte Framtidsbygget. Vi har en annan typ av sjukvård och andra lokallösningar. Vi lär också av andras erfarenheter, både av nya Karolinska och av mer jämförbara sjukhusbyggen i exempelvis Linköping, Helsingborg och Uppsala.