Region Gävleborgs Pensionärsråd

Ledamöter

Ledamöter i Region Gävleborgs Pensionärsråd

Pensionärsrådets uppgifter

Till grund för arbetet i pensionärsrådet finns ett av regionfullmäktige antaget reglemente.

Enligt detta skall pensionärsrådet:

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i regionstyrelsens verksamhetsplanering
  • Initiera nya pensionärsfrågor
  • Vara remissorgan i frågor som gäller pensionärerna
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Region Gävleborgs företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter från rådet i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. Därmed ges pensionärerna en större delaktighet i samhällets insatser.

Pensionärernas representanter har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i Region Gävleborgs verksamhet. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i Region Gävleborg. Således skall Region Gävleborgs pensionärsråd vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärerna.