Region Gävleborgs revisorer

Region Gävleborgs revisorer granskar regionens förvaltning. Regionfullmäktige väljer revisorer för att granska att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer fullmäktiges beslut.

Ledamöter och sakkunniga

Region Gävleborg har sju revisorer. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som arbetar på uppdrag av regionfullmäktige. Ledamöter – kontaktuppgifter

Revisorerna tar också hjälp av sakkunniga vid granskningar och revisioner. Sakkunniga – kontaktuppgifter

Uppgift, arbetssätt och årsplan

Revisionsprocessen innefattar hela arbetet från riskbedömning via planering, granskningsarbete och bedömning till formulering av revisionsberättelsen. För att genomgöra uppgiften genomförs granskningar, hearings, möten med verksamhetsföreträdare samt studiebesök. Arbetet planeras årsvis. Läs mer om revisorernas uppgift, arbetssätt och revisionsplan

Revisionsrapporter och revisionsberättelser

Varje granskning som genomförs resulterar i en revisionsrapport. Revisorernas samlade bedömning lämnas i revisionsberättelsen som avlämnas till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen. Revisionsrapporter och revisionsberättelser

Protokoll

Protokoll från revisorernas sammanträden.