Kunskapsstöd och rutiner

Kunskapsstöd och rutiner för Region Gävleborgs samverkanspartners exempelvis privata vårdgivare.

Ambulans Om EKG-sändning från ambulanssjukvården och rutiner för räddningstjänsterna i Gävleborg i väntan på ambulans.
Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö och omgivningsmiljö.
Asylsökande och flyktingar Information och rutiner för dig som möter asylsökande och flyktingar i vården.
Avgiftshandbok – patientavgifter Patientavgifter för vårdgivare inom Region Gävleborg samt privata vårdgivare med vårdavtal.
Barn och unga Hälsa och vård inom området barn och unga för vårdgivare och samverkansaktörer. Barns rätt i vården, barnhälsovård, barnahus, barnpsykiatri.
Cancer Cancerstrategi, prevention, tidig upptäckt, forskning och innovation inom området cancer.
Centrum för sällsynta diagnoser Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) har som mål att verka för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning.
Covid-19 Samlad information kopplat till covid-19. Bland annat från smittskydd, om provtagning samt rehabilitering efter covid-19.
Diabetes Rutiner för diabetessjuksköterska och dosjustering av läkemedel, fotvård, HPT och/eller höga kalknivåer och kostbehandling.
Diagnostik Provtagning, diagnostik och undersökningar med mera inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin.
Digitala kallelser Region Gävleborg erbjuder invånare i Gävleborg digitala remissbekräftelser, kallelser samt biljett i X-trafiks app för resa till vården. Information om hur det fungerar samt frågor och svar.
Dödsfall Rutin för fastställande och anhörigstöd och omhändertagande vid oväntat dödsfall i hemmet eller på allmän plats.
E-tjänster på 1177.se Personalverktyg för e-tjänsterna på 1177.se, Journalen och stöd och behandling.
Funktionsnedsättning Samordnat omhändertagande av personer med flerfunktionsnedsättningar. Mallar, brev och övrig information.
God man, förvaltare och testamente Läs vad som gäller om god man, förvaltare, fullmakt och testamente. Här hittar du också blanketter för att söka god man och förvaltare.
Hjälpmedel Information om hjälpmedel inom Region Gävleborg. Informationen är till för dig som vårdgivare.
Hud Vårdprogram och rutiner kopplade till hudproblem och hudsjukdomar (hudpärmen),
Hälsoval - dokument och rutiner Medicinska och administrativa rutiner för vårdgivare inom Hälsoval Gävleborg.
Influensavaccination Om vaccination under influensasäsongen. Om avtal och beställning, frågeformulär till patienten, injektionsteknik och inrapportering av vaccinationsdoser.
Intellektuell funktionsnedsättning Remissmall och information om utredning hos personer som har fyllt 18 år.
Kardiologi Vårdprogram och rutiner för akuta hjärtsjukdomar och hjärtsvikt.
Kliniskt träningscentrum KTC - Färdighetsträning för hälso- och sjukvårdspersonal.
Kommun- och regionsamverkan Om rutiner och manualer för Lifecare, samordnad individuell plan (SIP), egenvård, hemsjukvård och mobilt team i samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Kommunikationshjälpmedel Om kommunikationshjälpmedel, remisskriterier och remiss till KOM-X.
Levnadsvanor Här kan du som vårdgivare hitta den information och vägledning du behöver för att kunna stödja dina patienter i att förändra sina levnadsvanor.
Logopedi Remisskriterier för språkutredning av skolbarn. Rutiner för barnhälsovård och skolhälsovård.
Läkemedel Samlad information om läkemedel för vårdpersonal.
Medicintekniska produkter Om medicintekniskt regelverk och medicintekniska produktrådet (MTP-rådet).
Min vård Gävleborg Instruktioner och vägledning för dig som arbetar med Min vård Gävleborg.
Nutrition Om nutrition och stöd av dietister. Nutritionsbehandling är en viktig del i den medicinska behandlingen vid både akuta och kroniska sjukdomar.
Palliativ vård Om palliativ vård, remiss och samverkan med kommuner och primärvård.
Rehabilitering och sjukskrivning Om rehabiliteringsprocess och sjukskrivning.
Reumatologi Vårdprogram reumatiska sjukdomar.
Smittskydd Om smittskydd, smittskyddsanmälan, statistik, STRAMA, HIV/STI och smittskydd A-Ö.
Smärta Om ansvar för smärtpatienter, smärtlindring och förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.
Sterilcentral Hantering, skötsel och packning av instrument som skickas till sterilcentralen för sterilisering.
Tandvård Om tandvård för dig som arbetar inom tandvård, sjukvård, kommun och omsorg.
Tolk Tolk – avtal och kontaktuppgifter för beställning av tolk samt riktlinjer för betalningsansvar.
Tolk till döva, dövblinda och hörselskadade Om beställning av tolk till patienter som är i behov av teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS.
Vuxenpsykiatri Remittering, diagnostik, utredning vårdprogram och SAM-team.
Våld i nära relationer Information, stöd och material som ska underlätta för dig som vårdgivare i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.
Vårdhygien Basala hygienrutiner, hygien- och klädregler, förebyggande av vårdrelaterade infektioner, utbildning inom hygien och hygeninformation A-Ö.
Vårdsystem Instruktionsfilmer för vårdsystem (journalsystem och patientadministrativa system) som används inom Region Gävleborg. Filmerna används som introduktion och instruktion av medarbetare.
Ögon Om bland annat remiss från optiker och syncentral, glasögonbidrag och synprövning barn.
Öron näs och hals Remisskriterier för öron näs och hals och egen vårdbegäran till hörselvården.