Ett tåg passerar under en landsväg

Regional planering

Ett samhälle behöver vara funktionellt och tillgängligt för att människor ska kunna bo, leva och verka i alla delar av det – i städer, samhällen och landsbygder. Region Gävleborg arbetar tillsammans med olika samhällsaktörer för en effektiv infrastruktur och ökad tillgänglighet i länet.

Växande arbetsmarknader och samhällsutmaningar som globalisering, digitalisering, ekonomisk och teknisk utveckling gör att människor och gods rör sig över större geografiska områden. Det medför ett ökat behov av ta hänsyn till och planera för samhället så att det fungerar i hela länet, över våra kommun- och länsgränser. Regional planering handlar om att skapa god tillgänglighet och samband mellan orter och olika funktioner som bostadsmarknad, arbetsmarknad, utbildning, service, kollektivtrafik och annan transportinfrastruktur.

Arbetet ska ge möjligheter till en bättre fungerande vardag för boende och aktörer i näringslivet. Det kan till exempel handla om att planera en infrastruktur som gör det möjligt för invånare att ta sig till arbete och skola på ett effektivt sätt, oavsett om hen bor i stad, på landsbygd eller annan ort.

Region Gävleborg stärker den regionala planeringen genom att öka kunskapen kring Gävleborgs fysiska strukturer samt främja forum för dialog och samverkan mellan olika samhällsaktörer kring dessa frågor. Insatser drivs tillsammans med kommuner, nationella och regionala aktörer i länet, och även i storregionala sammanhang som i ÖMS (Östra Mellansverige) och Mälardalsrådet.

Läs mer om det regionala utvecklingsuppdraget och samverkansarbetet.