Film

Region Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film bidrar till ett levande filmliv i hela länet. Genom att samverka, samordna och ge ekonomiskt stöd gör vi det möjligt för länets kommuner, filmskapare och övriga inom filmbranschen och civilsamhället att arbeta med filmpedagogik och att främja filmkultur.

Vi arbetar med mötesplatser, fortbildningar och workshops, stöd och pilotprojekt. Vi har också varaktig verksamhet inom tre delområden: visning och spridning, barn och unga samt talang. De nationella filmpolitiska målen styr vårt uppdrag.

Visning och spridning

Vårt arbete ska möjliggöra utveckling för visningsverksamhet i länet i samarbete med länets biografer och andra filmvisare. Att arbeta med digitaliseringens möjligheter bidrar till att skapa tillgängliga, interaktiva och nära mötesplatser.

Barn och unga

Vi arbetar med film-, medie- och informationskunnighet för barn och unga, ofta i samarbete med kommunerna. På så sätt får barn och unga möjligheten att förstå och ta till sig den rörliga bildens språk, villkor och genomslagskraft vilket är centralt för en fungerande och jämlik demokrati. Detta ger förutsättningar till kritisk, kreativ och kulturell kompetens och förståelse för film och rörliga bilder som konstform.

Talang

Vårt arbete ska stärka förutsättningarna för en kreativ och kvalitativ filmproduktion i Gävleborg genom utvecklings- och projektstöd, handledning, ekonomiskt eller tekniskt stöd. Särskilt fokus ligger på unga filmskapare och talangutveckling.