Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 visar hur Gävleborg ska bli en plats där öppenhet, nya sätt att tänka samt hållbara idéer och verksamheter kan utvecklas. Ett Gävleborg där du vill bo, arbeta och trivas.

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för länets utvecklingsarbete. Strategin beskriver gemensamma målområden, effektmål och prioriteringar, samt hur arbetet ska gå till för att nå ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg 2030. De fem målområdena är:

  • Attraktiva och tillgängliga platser
  • Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad Ekonomi
  • Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad
  • Hög kunskap och innovationsförmåga
  • Jämlikt och jämställt samhälle

Nuvarande strategi grundar sig på 2019 års nulägesanalys som beskriver vilka förutsättningar, utmaningar och möjligheter som är unika för Gävleborg för att nå en hållbar tillväxt och utveckling.

Region Gävleborg följer kontinuerligt den regionala utvecklingen i länet. Mer information om det finns på Uppföljning av regional utvecklingsstrategi – Region Gävleborg (regiongavleborg.se).

Arbetet med regional utvecklingsstrategi

Region Gävleborg ansvarar för att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Det är en del i det regionala utvecklingsuppdraget som Region Gävleborg har från regeringen. Strategin arbetas fram tillsammans med representanter från länets kommuner, Länsstyrelsen, statliga myndigheter, Högskolan i Gävle, ideella organisationer samt företag och organisationer inom näringslivet.

Genomförandet av strategin sker i samverkan med dessa aktörer från länet. Det är ett ständigt pågående och långsiktigt arbete som förändrar strukturer i samhället. Det är viktigt att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är självklara delar i allt utvecklingsarbete.

 

Kontakt

rus@regiongavleborg.se