Hemslöjd

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom hemslöjd, syftar till att bevara kunskapen om slöjdens material, tekniker och traditioner. Men också bidra till slöjdens utveckling samt stärka slöjden som näringsgren och dess relevans i samtiden, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

SONY DSC

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom hemslöjd verkar för att de som anlitar professionella slöjdare och övriga kulturskapare ger ekonomisk ersättning för deras arbete, lön eller arvode enligt rekommendationer från nationella intresseorganisationer.

Verksamhetsutveckling inom hemslöjd initierar och samordnar insatser i samarbete med lokala föreningar, länets museer, studieförbund, kommuner, slöjdföretagare samt också med kollegor, regionalt, interregionalt och nationellt. En del av uppdraget innebär att tillvarata slöjdens förmåga att skapa mötesplatser över språkliga och kulturella gränser. Att tillgängliggöra och inspirera till eget skapande är också en viktig del för verksamhetsutveckling inom hemslöjdsområdet.

Tillsammans med Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2023-2026 inom slöjd särskilt för att:

  • skapa mötesplatser för länets aktörer för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och samverkan
  • stärka professionella kulturskapares villkor och skapa goda förutsättningar för deras arbete
  • utöka samverkan mellan verksamhetsområdena bild- och formkonst och slöjd
  • identifiera möjligheter och förutsättningar för stärkt arbete med gestaltad livsmiljö
  • sprida kunskap om befintliga lokaler för utställningar samt verkstäder och ateljéer i länet
  • arbeta för att utveckla och sprida bild- och formkonst och slöjd i nya sammanhang och miljöer
  • identifiera möjligheter och förutsättningar att sätta bild- och formkonst och slöjd i ett internationellt perspektiv genom konstnärliga utbyten och konstnärliga residens i länet
  • förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande, arrangörskap, eget skapande och möten med professionella kulturskapare