Konst

Skulptur
Solveig Pripps skulptur ”Cassius” i profil. Verket är placerat i konferensvåningen på Hudiksvalls sjukhus.

Kultur Gävleborgs verksamhet inom konst är uppdelad i två enheter: Offentlig konst och verksamhetsutveckling av länets konstliv.

Region Gävleborgs offentliga konstsamling består av ca 17 000 verk som finns utplacerade på sjukhus, hälsocentraler, ungdomsmottagningar, tandläkarmottagningar, folkhögskolor med mera. Syftet med konstnärlig miljögestaltning är att bidra till en stimulerande och humanistisk miljö inom Region Gävleborgs verksamheter samt tillgängliggöra kvalitativ konst för invånarna i hela länet.

Region Gävleborgs konstsamlingsverksamhet har uppdraget att förvalta, producera och levandegöra konstsamlingen samt arbetar efter enprocentregeln där Region Gävleborg avsätter 1 % av bygginvesteringar för konstnärlig miljögestaltning. Detta skapar fler uppdrag och konstprojekt riktade mot aktiva kulturskapare vilket i sin tur bidrar till ett levande konst- och kulturliv i länet. Konstsamlingsverksamheten är också en samarbetspart för andra aktörer och bidrar på så sätt till en ökad tillgänglighet till konst och kultur i Gävleborgs län.

Verksamhetsutveckling inom konst stärker, främjar och utvecklar ett levande och hållbart konstliv i Gävleborg. Verksamhetsutveckling inom konst verkar genom ett nära och lyhört samarbete med länets aktörer. Uppdraget innebär bland annat att erbjuda angelägna och kompletterande verktyg i form av fortbildning, mötesplatser eller teknisk utrustning. Det kan röra sig om utbildningar, nätverksträffar eller olika stöd som möjliggör erfarenhetsutbyten för exempelvis konstnärer, bildlärare, föreningar eller kulturtjänstepersoner.

Verksamhetsfältet omfattar allt från sociala och integrerande konstprojekt, ett synliggörande av konsten som samhällsskildrare, till konst som en utgångpunkt för lärande och kritisk reflektion.

Genom konstpedagogiken, vandringsutställningar och fortbildningar länkar verksamhetsutveckling inom konst samman med Region Gävleborgs konstsamlingsverksamhet. Detta bland annat i form av förankringsarbete kring konst, utställningsteknik och konstnärliga processer och stöd till länets arrangörsled och professionella kulturskapare. I detta sammanhang sprider verksamhetsutveckling inom konst kunskap om bland annat MU-avtal (ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar).

Tillsammans med Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2023-2026 inom konst särskilt för att:

  • skapa mötesplatser för länets aktörer för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och samverkan
  • stärka professionella kulturskapares villkor och skapa goda förutsättningar för deras arbete
  • utöka samverkan mellan verksamhetsområdena bild- och formkonst och slöjd
  • identifiera möjligheter och förutsättningar för stärkt arbete med gestaltad livsmiljö
  • sprida kunskap om befintliga lokaler för utställningar samt verkstäder och ateljéer i länet
  • arbeta för att utveckla och sprida bild- och formkonst och slöjd i nya sammanhang och miljöer
  • identifiera möjligheter och förutsättningar att sätta bild- och formkonst och slöjd i ett internationellt perspektiv genom konstnärliga utbyten och konstnärliga residens i länet
  • förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande, arrangörskap, eget skapande och möten med professionella kulturskapare