Crossmedia

Kultur Gävleborgs unika verksamhetsutveckling inom crossmedia utvecklar kompetenser, metoder och samordning i länet. Genom utvecklingsstöd bidrar verksamheten till att höja kunskapsnivån om digitaliseringens möjligheter, crossmedia, transmedia och deltagarkultur. Metodutveckling handlar ofta om att driva pilotprojekt för barn och unga med inkludering och mångfald som mål.

Verksamhetsutveckling inom crossmedia samverkar främst med kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag och kommunala verksamheter för att föra in crossmediaperspektivet i deras ordinarie verksamheter. Det handlar om deltagande, tillgängliggörande, inkludering och demokratisering genom exempelvis spelutveckling, gestaltande eller olika former av digitalisering.

Från och med 2021 utforskar verksamhetsutveckling inom crossmedia spelkultur regionalt och interregionalt.

Kultur Gävleborg arbetar under kulturplaneperiod 2023-2026 inom crossmedia särskilt för att:

  • skapa mötesplatser för länets kulturaktörer, professionella kulturskapare och teknikutvecklare för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och samverkan
  • vidareutveckla kunskapen inom immersivt/omslutande berättande (VR/AR/MR/XR)* bland länets kulturaktörer för att gemensamt utforska nya berättarverktyg
  • sprida exempel på digitalisering och tillämpning av ny teknik bland länets arrangörsled och professionella kulturskapare, bland annat utifrån en strävan om miljömässig hållbarhet
  • fortsätta utforska spelkultur och stärka strukturen för spelkultur, regionalt och interregionalt, i samverkan med etablerade konst- och kulturverksamhetsområden
  • förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande, organisering, arrangörskap och eget skapande inom spelkultur, med en strävan om jämlikhet

* Immersiv teknik är ett samlingsbegrepp för teknik som skapar en berättelse genom att bygga en omslutande miljö, såsom Virtual Reality (VR, virtuell verklighet), Augmented Reality (AR, förstärkt verklighet) och Mixed Realities (MR eller XR, blandade verkligheter).