Gestaltad Livsmiljö

Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Ambitionen är att kompetenser och praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska mötas i gemensamma processer som gör att vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Här betraktas den ömsesidiga reflektionen, det sektorsövergripande samarbetet och den medskapande processen i gestaltandet som en nyckel. Fyra statliga myndigheter leder sedan 2018 arbetet: Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ArkDes.

Digitala frukostsamtal

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och
forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt.
Webbinarierna arrangeras genom ett interregionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. 

Samtalsserien äger rum torsdagar mellan klockan 8.30-9.30 

Kontakt: Eira Ekenstaf, Region Uppsala
eira.ekenstaf@regionuppsala.se

Inspirationstillfällena sker via Teams.

Program - Höstterminen 2024 

19 september: Gestaltad livsmiljö och regional processledning
Hanna Smekal är processledare för gestaltad livsmiljö på Region Halland. Hennes
treåriga tjänst samfinansieras av förvaltningen för Kultur och skola samt avdelningen för
regional utveckling. Uppdraget innefattar att kartlägga arbetet med gestaltad livsmiljö i
Halland, utveckla nätverk och samarbeten, höja kunskapsnivån inom området och
integrera gestaltad livsmiljö i den regionala fysiska planen. Hon har etablerat ett
nätverk med cirka 35 kommunala tjänstepersoner från olika områden i alla Hallands
kommuner. Hanna kommer nu att dela sina erfarenheter när projektet nått halvtid.

10 oktober: Att tillvarata historia och återbruk i Ulleråker
Två konstprojekt i stadsutvecklingsprojektet Ulleråker i Uppsala har genomförts utifrån
Ulleråkers konstprogram. Konstnärerna har återbrukat fällda träd och reflekterat över
platsens historia genom dåtid, nutid och framtid. I Hospitalträdgården, nära den
historiska Hospitalbyggnaden från 1800-talet, finns de nya konstverken ”Parallella rum”
av Lies Marie Hoffman och ”Graalstänk” av Mattias Bäcklin. Förutom konstnärerna
deltar även projektledare och konstkonsult Ann Magnusson samt beställare Tuva-Li Peter
Lidé från Uppsala kommun i samtalet.

14 november: Platser för barn och unga
Stadsplanerare och platsutvecklare Mustafa Sherif diskuterar vikten av att inkludera barn
och ungdomar i stadsutvecklings- och gestaltningsprocesser. Han påpekar att cirka 23 %
av världens befolkning är barn och unga under 19 år (Källa: SCB) och att forskning visar
att urbana miljöer är avgörande för deras fysiska och mentala hälsa. Trots detta är barn
en ofta förbisedd målgrupp i stadsutveckling. Mustafa delar med sig av exempel på hur
man kan inkludera barn och ungdomar i dessa processer, både i Sverige och internationellt.

5 december: Konstnärlig kompetens i plats- och landsbygdsutveckling
Välkommen till ett webbinarie om spännande kulturinitiativ! Hör hur en poet i Frövifors
och ett residens i Karmansbo bidragit till lokal samhällsutveckling genom konst och
gestaltad livsmiljö. Lär dig mer om projektet Kulturella kraftfält på landsbygden
(2023-2025), som drivs av Region Örebro län i samarbete med Region Västmanland
med stöd från Kulturrådet.

Program S6  - vårterminen 2024 

15 februari | Hej Främling! 
Samira Musa, verksamhetsutvecklare på Hej Främling! och Jon Söder, samordnare civilsamhälle på Östersunds kommun, berättar om sitt samarbete för att utveckla området Torvalla i Östersund.
Arbetet bygger väl beprövade metoder, bland annat från Design Thinking, och är en del av kommunens strategi för utveckling av Torvalla.

14 mars | Lekkontoret – ett offentligt designkontor för lek
Barnkulturdesigner och Lekkontorets grundare, Catherine Paterson, berättar om studions arbetsprocesser och metoder med utgångspunkt i några av Lekkontorets senaste arbeten i Halland.
Lekkontoret är en designstudio som arbetar med att öka barns inflytande i staden genom deltagande designprocesser. Studion består av både barn och vuxna designers som samarbetar kring designuppdrag i offentliga utrymmen och via kulturinstitutioner.
Lek används som ett verktyg för offentlig dialog och design. Lek främjar kommunikation mellan olika åldersgrupper och kan leda till nya ingångar för diskussioner om våra gemensamma utrymmen.

25 april | Samiskt arkitekturbibliotek 
Arkitekt Joar Nango berättar om sitt arbete med Girjegumpi, ett nomadiskt bibliotek med böcker och objekt relaterade till arkitektur som skapas av urfolk.
Girjegumpi är ett mobilt, kollektivt bibliotek som ständigt utvecklats och utvidgats på sin resa till nya platser, såval i Sapmi som i övriga Norden. Som ett levande designprojekt lyfter det vikten av urfolkens kunskaper i dagens samtal om arkitektur: Att arbeta kollaborativt, byggnadstekniker, användningen av naturresurser i ett snabbt föränderligt klimat, nyttjandet av lokala material i processen och ett respektfullt närmande till landskapet och naturen.

16 maj | Förorenade platser som kulturarv
Utifrån två konstnärliga projekt – ”Kulturarvet Sågverkstomten” (Rydöbruk, Halland) av Eric Andersson och ”Naturkulturreservatet Marhult” (Uppvidinge, Småland) av Timo Menke –  samtalar vi med konstnärerna om förorenade platser som kulturarv.
Över hela Sverige finns det tusentals förorenade platser, så som f.d. industritomter eller avfallsdeponier, där marken förorenats antingen olagligt eller som del av en tillverkning som i sin tid sågs som modern. Tillträdet är ofta förbjudet i väntan på en sanering som aldrig tycks ske, och platsernas framtid förblir ovis. De här platserna är onekligen är en del i ett nationellt kulturarv, men de finns inte med på några kartor över destinationsmål. Hur har platserna hanterats och hur ser vi på dem idag? Vilken roll har dem i våra gemensamma livsmiljöer? Hur återaktiveras platserna och hur kan ett annat framtida arbete med dem se ut?

Program S5 – höstterminen 2023 (pdf)

Program S4 – vårterminen 2023 (pdf)

Program S3, höstterminen 2022 (pdf)

Program S2, vårterminen 2022 (pdf)

Program S1, vårterminen 2021 (pdf)

Gestaltad livsmiljö till frukost arrangeras i interregional samverkan. Under 2024 består programgruppen av representanter från Region Halland, Region Uppsala, Region Blekinge, Region Jämtland Härjedalen och Region Västmanland.

Kontakt: Emelie Lilja, Bild och form Dalarna, emelie.lilja@regiondalarna.se

Gestaltad livsmiljö i Gävleborg

Under 2021-2022 har Region Gävleborg beviljat fyra av länets kommuner (Gävle, Sandviken, Söderhamn och Hudiksvall) utvecklingsbidrag för att stärka samverkan och förkovring inom området gestaltad livsmiljö mellan kommunerna och mellan avdelningarna kultur och samhällsplanering. Projektägare är Gävle Kommun, Sektor Livsmiljö.

Kultur- och kompetensnämnden har även beviljat finansiering för år 1 av det interkommunala och förvaltningsövergripande 3-åriga projektet Gestaltad livsmiljö i Gävleborg 2023-2025, en fortsättning på förstudien. Projektet ämnar arbeta med

  • att stärka infrastrukturen för offentlig konst i Gävleborg genom att fortsätta utveckla stöd- och styrdokument, policys och rutiner - som i förlängningen stärker den gestaltande kompetensen i Gävleborgs län.
  • att hitta avgränsning och ansvar i samverkan mellan olika parter som möjliggör ett långsiktigt arbete med frågorna på alla nivåer.
  • att underhålla och utvidga det regionala nätverket som en mötesplats för inspiration, kunskapsutbyte och stöd inom detta fält.
  • att vidareutveckla den formaliserade samverkan kring kompetensförsörjning inom politikområdet i regionen som påbörjats inom förstudien.  

Poddavsnitt om Gestaltad livsmiljö

Under 2020 arrangerade Kultur Gävleborg Forum Konst 2020, del 2, som handlade om gestaltad livsmiljö. Att tänkta tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg bestod av samtal som samlade representanter för de områden som utgör grunden för politikområdet. De som intervjuades var Katarina Jönsson Norling (konstnär och tidigare ordförande för Konstnärernas riksorganisation), David Palmberg (stadsarkitekt i Västra Gästrikland), Annika Viding (universitetsadjunkt vid avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik vi Högskolan i Gävle) och Lena Boox (kommunantikvarie vid Gävle Kommun), Erik Anderman (verksamhetsutvecklare konst vid Kultur Gävleborg) och Jenny Nilsson (intendent för offentlig konst vid Kultur Gävleborg). De samtalade med moderator Elenor Noble. Samtalen finns på You Tube och som poddserie i Kultur Gävleborgspodden.

Forum Konst 2020, del 2 producerades genom samverkan mellan Kultur Gävleborg, Konstfrämjandet Gävleborg, BackBeatBolaget/Galleri LarsPalm och Studiefrämjandet.

Nationellt nätverk

Kultur Gävleborg sitter från och med 2022 i ett nationellt nätverk som ArkDes Think Tank samordnar inom Gestaltad Livsmiljö och bereder därigenom bland annat förslag på verksamheter att nominera till Årets strålkastare.


Länkar

Boverket

Statens konstråd

Riksantikvarieämbetet

ArkDes