Region Gävleborg-forskare om jämlik vård och välfärd

En jämlik vård och jämlika möjligheter att ta del av välfärden. Det är övergripande mål i många verksamheter, regioner och kommuner. Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och länsstyrelsen ordnade temakväll för aktiva i vård- och välfärdssektorn i länet. Där bjöds på exempel från verkligheten och från aktuell forskning som bland annat studerat vårdens jämlikhet samt initiativ som ska stödja familjer där vuxna har problematiskt bruk av alkohol och eller droger.

Linda Willén arbetar som överläkare inom cancersjukvården i Gävle. I sin doktorsavhandling studerade hon jämlikheten i lungcancervården utifrån patientens utbildningsnivå, ålder och ursprungsland. 

– Tidigare rapporter har belyst ojämlikheter men i min forskning kunde jag se att många av skillnaderna försvinner när vi tar hänsyn till patienternas allmäntillstånd, samsjuklighet och andra faktorer som kan påverka val av vård och behandling. Vi ser till exempel att patienter som kommer från grupper med låg socioekonomisk status har sämre allmäntillstånd och högre samsjuklighet vilket gör att vissa behandlingar inte går att använda. Här behövs samhällsinsatser för att utjämna skillnaderna. Äldre erbjuds i hög utsträckning utredning och behandling upp till 80 års ålder men även patienter äldre än så får i stor utsträckning vård. Det finns inga tecken till att utlandsfödda patienter får vård och behandling i mindre utsträckning än den svenskfödda befolkningen. Fortfarande finns det dock skillnader som man behöver arbeta vidare med. Vi kan alltid bli bättre, säger Linda.

Jag och min familj: Lyssna på barnen och låt dem vara aktiva

Ann Lyrberg är doktorand i socialt arbete parallellt med att hon jobbar inom FoU Välfärd, en forsknings- och utvecklingsenhet i Region Gävleborg som stödjer verksamheter med kunskapsstöd, lärande och utveckling i välfärdsfrågor. Hon driver forskningsprojektet Jag och min familj som är ett öppenvårdsprogram i familjer där vuxna har ett problematiskt bruk av alkohol och droger.

Totalt har 67 föräldrar och 59 barn deltagit i forskningsprojektet. Fokus ligger på barnens välmående och föräldrarnas motivation till förändrade alkohol- och drogvanor, och det är ett exempel på jämlikt deltagande i välfärden. Programmets främsta syfte är att förbättra kommunikationen i familjen och att barns perspektiv uppmärksammas och ges betydelse. Ett särskilt fokus riktas mot just barns delaktighet. 

– Vi är inte helt färdiga med forskningsprojektet än men resultaten hittills visar på ett bättre familjeklimat och bättre psykisk hälsa hos både barn och vuxna. Dessutom upplever barnen sig delaktiga, säger Ann och förklarar närmare:

– Att bli involverad stärker barns förmåga att hantera svårigheter, säger hon. När en förälder dricker för mycket eller tar droger berörs hela familjen. Det vet vi genom forskning. Barn reagerar olika men om de får vara delaktiga och får information, råd och stöd blir det lättare för dem att hantera situationen. Det kan hjälpa till att minska oro, skuld, ansvar, fantasier och göra tillvaron mer begriplig. Det är det programmet Jag och min familj vill möjliggöra, och jag kan i min doktorsavhandling se att det verkar vara en framgångsrik metod.