Katastrof och beredskap

Region Gävleborg ska alltid erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård. Det gäller också vid stora olyckor och katastrofer. En god katastrofmedicinsk beredskap kräver noggrann planläggning, utbildning och övning.

Roll och uppgift

Region Gävleborgs hälso- och sjukvård har en central roll vid olika påfrestningar på samhället. Ett viktigt mål för den katastrofmedicinska beredskapen är att möta obalansen mellan behov och resurser. Det krävs för att minimera fysiska och psykiska skador för de drabbade patienterna.

Vid behov omfördelas personal och material. Ibland behöver också arbetssättet förändras för att stärka förmågan och upprätthålla kvalitetskraven för den medicinska behandlingen.

Psykologiskt stöd

Psykologiskt omhändertagande ingår i det katastrofmedicinska arbetet. Inom Region Gävleborg finns psykologisk/psykiatriska krisstödsgrupper med ansvar för psykologiskt stöd till drabbade och anhöriga vid en större olycka eller katastrof. Dessa samverkar med kommunernas POSOM-verksamhet (psykologiskt och socialt omhändertagande).

Region Gävleborg ansvarar i första hand för de direkt drabbade med sjukvårdsbehov vid en händelse. POSOM-verksamheter ansvarar i sin tur för personer som indirekt drabbats av händelsen.

Samverkan och beredskapsplaner

Region Gävleborg samverkar med flera olika aktörer på statlig-, regional- och kommunal nivå. Samverkan sker också med privata företag, frivilliga organisationer och allmänheten både före, under och efter större händelser.

Planer för att möta kriser och katastrofer av olika slag är upprättade. De uppdateras med jämna mellanrum och återfinns på regionövergripande nivå ner till lokal nivå, med planer och rutiner för specialiserade avdelningar och verksamheter.

Lagar och förordningar

Regionens ansvar regleras i lagar och förordningar, till exempel:

  • Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
  • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap (SOSFS 2013:22).

Beredskapsnivåer på sjukhusen i Gävleborg