Patientnämnden

Om du har varit med om något i hälso- och sjukvården eller tandvården som du inte är nöjd med kan du vända dig till patientnämnden.

Patientnämnden handlägger även hälso- och sjukvårdsärenden för samtliga kommuner i Gävleborgs län. Vad det än handlar om kan du alltid ringa och rådgöra med patientnämnden, om du vill kan du vara anonym.

All service är kostnadsfri och du avgör om och hur du vill gå vidare med dina synpunkter. Patientnämndens förvaltning är neutrala och har tystnadsplikt samt följer de sekretessregler som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal.

Dina synpunkter som patient är viktiga!

De flesta som tar kontakt med patientnämnden önskar att deras berättelse ska leda till kvalitetsförbättringar i vården så att händelsen inte upprepas. Den samlade informationen från patienter och närstående tas tillvara och återförs på olika sätt till verksamheten i syfte att förbättra vården.

Patientnämnden vill på ett snabbt och konstruktivt sätt söka lösningar på problem som patienter eller närstående upplever i kontakter med vården. En del ärenden klaras snabbt upp med några telefonsamtal medan andra frågor tar längre tid att reda ut.

Fristående från vården

Verksamheten är en del av Region Gävleborg men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienter inom hälso- och sjukvården. Inga egna medicinska bedömningar görs och ingen ställning tas till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att informera, reda ut och förklara och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. 

Vad är patientnämndens uppgift?

Patientnämndens uppgift är att stödja, hjälpa och bidra till lösningar av de svårigheter som kan drabba dig som patient eller anhörig i mötet med vården. Patientnämnden utser också stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagarna om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om smittskydd.

Anmälan om problem i vården – formulär

Om du vill kan du använda formuläret Anmälan om problem i vården. Skriv ner dina synpunkter och skicka till patientnämnden. Du kan också använda Worddokument eller vanligt papper, men använd gärna formulärets rubriker.

Anmälan om problem i vården (engelska) (pdf)

Patientnämndens förvaltning

Förvaltningen består av en handfull tjänstemän som ska vara neutrala och erbjuda råd och vägledning. Patientnämndens förvaltning handlägger alla ärenden och stöttar nämnden i sitt arbete.

Patientnämnden

Patientnämnden är en politiskt sammansatt och fristående nämnd inom region och kommun. Patientnämnden har avtal med alla kommuner i Gävleborg och tar alltså emot synpunkter på den vård och omsorg som bedrivs i kommunala boenden i länet. 

I patientnämnden sitter förtroendevalda politiker som är insatta i hälso- och sjukvårdens frågor. 

Nämnden arbetar med inkomna synpunkter på ett övergripande sätt. Genom att identifiera och uppmärksamma risk- och problemområden bidrar nämnden på olika sätt till en ökad patientsäkerhet.

Patientnämnden arbetar under tystnadsplikt och följer de sekretessregler som gäller för personal inom hälso- och sjukvården.

Dataskyddsförordningen

För att på bästa sätt kunna redovisa vilka problem patienter och närstående kommer till patientnämnden med registreras dina uppgifter i en databas. Du har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Uppgifterna är sekretesskyddade.