Region Gävleborg genomförde medborgardialog 2017

Med målsättningen att  få bra beslutsunderlag i nämnder, styrelse och regionfullmäktige genomfördes en medborgardialog 2017 med invånarna i Gävleborg, för att på så sätt bidra till att bättre beslut fattas.

Region Gävleborg ser ett behov av att föra dialog med invånarna i Gävleborgs län för att få in åsikter och förslag. Just denna medborgardialog handlade om att bidra till länets utveckling inom det utvalda området kultur. Regionen bidrar på olika sätt till kulturproduktion och kulturkonsumtion. Stödet till kulturen är i första hand inriktat mot regionens egna medborgare, men ett regionalt kulturliv kan även bidra till att utveckla regionen som besöksmål.

– Genom en aktiv dialog med länets invånare tog vi del av hur de uppfattar länets kulturliv och kulturarbete samt tankar och synpunkter på hur det kan utvecklas, säger Lars-Göran Langeborg, förste vice ordförande regionfullmäktige. 

Vi ser nedanstående i enkätsvaren.

Kommun

Av de som svarade var nästan 30 procent bosatta i Gävle kommun. Närmast följt av Bollnäs kommun och Nordanstigs kommun på vardera 14 procent.

Ålder och kön

När det gällde ålder och kön på de tillfrågade så visade det på att strax över 60 procent var kvinnor och 37 procent män.

Kvinnor som var mellan 51–60 år har varit mest aktiva att besvara enkäten. Bland män var den mest aktiva gruppen 66–80 åringar.

Kultur i länet

Hela 59 procent tyckte att innehållet i länets kultur är bra eller mycket bra.