Order

Allt fler hushåll i Gävleborg har tillgång till snabbt bredband

Bredbandsutbyggnaden i Gävleborg fortsätter och nu har 98,4 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband på minst 1 Gbit/s, det visar den senaste statistiken från Post- och telestyrelsen. Det innebär att det regionala bredbandsmålet om att 98 procent av hushållen bör ha tillgång till 1Gbit/s är uppnått.

– För att hela länet ska leva är det en förutsättning med tillgång till bra internetuppkoppling både i stad och på landsbygden. Det känns därför riktigt bra att vi nu täcker så stor del av Gävleborgs hushåll. Det underlättar för företagen, möjligheten till hemarbete och för de boende i länet. Det är ett viktigt steg i den regionala utvecklingen, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande.

Utbyggnaden av digital infrastruktur är en viktig fråga i länet då infrastrukturen i samverkan med användningen av digitala tjänster skapar förutsättningar för en hållbar regional utveckling och tillväxt. Region Gävleborg har under många år arbetat tillsammans med länets kommuner för att identifiera hinder och skapa möjligheter för bredbandsutbyggnaden i länet.

Regionen har också ett nära samarbete med flera andra regioner där vi gemensamt arbetar för att få igenom förändringar på nationell nivå som kan underlätta för den fasta och mobila utbyggnaden i landet.

– Det är mycket glädjande att vi har nått vårt regionala mål om att 98 procent av hushållen ska ha tillgång till 1 Gbit/s. Region Gävleborg, Länsstyrelsen och länets kommuner har under flera år haft ett nära samarbete i bredbandsfrågorna och tillsammans har vi drivit på utbyggnaden i länet. Nu fortsätter vi att arbeta för att även återstående två procent ska få tillgång till ett snabbt bredband liksom att vi ska få en stabil mobil uppkoppling i hela länet, säger Annica Aneklev, bredbandskoordinator Region Gävleborg.

Läs mer: Regional plan för bredband - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Länets kommuner har kommit långt i utbyggnaden och flera av dem har nått målet om 1Gbit/s till 98 procent av hushållen. Den största ökningen av tillgång till 1Gbit/s år 2022-2023 har skett i Hudiksvall och Ockelbo där båda kommunerna har ökat med 6 procent vardera. Därefter kommer Nordanstigs kommun som har ökat tillgången med fyra procent. Den största utbyggnaden i länet har skett utanför tätort och småort. Där är ökningen 12 procent - från 78 procent till 90 procent tillgång.

Gävleborg rankas i den senaste mätningen som nummer 13 av landets 21 regioner i tillgången på snabbt bredband.

God mobil uppkoppling

PTS kartläggning visar att det regionala mobila bredbandsmålet, om att alla ska ha stabila mobila tjänster av god kvalitet, har uppnåtts till 94 procent i Gävleborg och att variationen mellan länets kommuner ligger mellan 85-96 procent.

PTS följer upp målet genom en sammanvägning av mobiltäckning i olika typer av geografiska områden (vägar, järnväg, småort, tätort, handelsområden, etc). Dock omfattas endast fem procent av länets yta i denna uppföljning liksom att PTS redovisar aggregerad täckning vilket är en sammanräkning av de fyra mobiloperatörernas täckning. Med anledning av ovanstående kan upplevelsen av täckningen vara sämre än förväntat.

Det mobila bredbandsmålet är inte uppnått in något län. Brister i både täckning och kvalité på uppkopplingen kvarstår i hela landet. De största utmaningarna finns längs vägar och järnväg men bristerna finns även där människor bor.

– Det har under många år varit fokus på att koppla upp hushåll och företag till fibernätet men de senaste åren har diskussionerna också börjat handla om hur viktigt det är att även den mobila uppkopplingen fungerar och har bra kvalitet. Mobiloperatörerna håller på att uppgradera sina mobilnät men bygger inte så många nya master som skulle behövas för att vi ska nå målet, säger Annica Aneklev.

På nationell nivå pågår diskussioner om hur staten ska kunna bidra till att den mobila utbyggnaden genomförs i den omfattning och i den takt som krävs för att vi ska kunna bli fullt ut digitala.

Stapeldiagrammet visar andelen hushåll med tillgång till snabbt bredband i respektive kommun.