Utredning ska leda till förbättringar inom psykiatrin

Den politiska ledningen i Region Gävleborg har under längre tid arbetat för att stärka och förbättra barn- och vuxenpsykiatrin i länet. Tidigare utredning följs nu upp med ett nytt uppdrag från den politiska ledningen.

Nyligen avslutades en utredning inom vuxenpsykiatrin som resulterat i att ett arbete har inletts med att införa och utveckla mobila arbetssätt i hela länet. Detta följs nu av ett nytt uppdrag från den politiska ledningen till hälso- och sjukvårdsdirektören om att göra en fördjupad utredning av psykiatrin, i syfte att förbättra vården för patienterna.

Psykiatrin och den psykiska hälsan är prioriterade områden för partierna som styr Region Gävleborg. Denna politiska prioritering framgår av både den årsplan som finns för hälso- och sjukvårdsnämnden och i budget 2024 där uppdraget om en fördjupad utredning av psykiatrin finns med. Under hälso- och sjukvårdsnämnden i april får därför hälso- och sjukvårdsdirektören ett uppdrag att utreda och föreslå förbättringsåtgärder inom några specificerade områden:

  • Hur övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i Gävleborg kan bli bättre för patienten.
  • Hur vi kan jobba mera med värdegrundsfrågor för att patienten ska få ett bättre bemötande.
  • Hur ledning och styrning kan bli mera ändamålsenlig.
  • Om vi har lokaler som är ändamålsenliga för patienterna.

– Psykiatrin ska vara en trygg plats för våra patienter. Vi ser att det finns förbättringspotential och glipor att fylla, som exempelvis en bättre övergång mellan barn- och vuxenpsykiatrin. Idag händer det att patienter faller mellan stolarna, det är vår ambition att man genom denna utredning ska kunna åtgärda det, säger Ann-Charlotte Granath (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utredningen ska ske i samverkan med patientorganisationer/brukarföreningar och resultatet av den fördjupade utredningen med förslag till åtgärder ska redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten 2024.