Sparåtgärder fortsätter för Region Gävleborg

Region Gävleborgs siffror för 2023 visar underskott i verksamheterna. Årsbokslutet visar att verksamhetens totala resultat är minus 362 miljoner kronor.

Målet är att Region Gävleborgs alla verksamheter ska nå en ekonomisk balans, och på sikt positiva resultat för att stå rustade inför framtiden.

– Den ekonomiska krisen gör det inte bara tufft för hushållen i länet. Region Gävleborg, likt övriga regioner, har också utmaningar gällande ekonomin. Vi har politiskt sedan vi tillträdde för ett år sedan påbörjat ett arbete för att få en långsiktigt hållbar plan för en ekonomi i balans. Vi behöver jobba både kortsiktigt och långsiktigt samtidigt som vi ska utveckla verksamheterna för att möta länsinvånarnas behov. Även om dagens situation är tuff är vi hoppfulla för en ljusare framtid, säger Patrik Stenvard (M) regionstyrelsens ordförande.

Det totala resultatet för verksamheterna visar ett underskott på minus 362 miljoner kronor. Det är en försämring med 535 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2023 som uppgår till 173 miljoner kronor.

Det finns flera anledningar till Region Gävleborgs budgetunderskott:

  • Lågkonjunktur med hög inflation.
  • Ökade pensionskostnader till följd av hög inflation.
  • Indirekta effekter på kostnader och hyror på grund av ökad räntenivå.
  • Ökade kostnader för inhyrd bemanning.
  • Ökade kostnader för kollektivtrafiken på grund av ökning av drivmedelsindex, som styr avtal för köp av trafik.

– Trots de ekonomiska utmaningarna kommer vi fortsätta att ge en trygg och säker vård. Samtidigt arbetar alla verksamheter med ett gemensamt förhållningssätt om ekonomisk återhållsamhet och ett förändrat arbetssätt som möter invånarnas behov, säger Göran Angergård, regiondirektör.

Regionstyrelsen behandlar bokslutsrapporten på sitt sammanträde den 21 februari. Rapporten är en del av årsredovisningen, som blir offentlig i början av april. Därefter är det regionfullmäktige som fastställer årsredovisningen vid sitt sammanträde den 23-24 april.

Färdigbehandlade rapporter och redovisningar publiceras på sidan Ekonomi