Så var 2023: utveckling och åtgärder för bättre ekonomi

Arbetet med att få ordning på ekonomin präglade Region Gävleborgs verksamhetsår 2023. Samtidigt gjordes en rad insatser för att utveckla och stärka verksamheterna.

Region Gävleborgs årsredovisning för 2023 berättar om ett intensivt arbete för att minska hyrberoendet, samtidigt som utvecklingen av arbetsmiljön har fortsatt. Medarbetare i hälso- och sjukvården har fått ett extra påslag i lönerörelsen, utvecklingen av digitala vårdtjänster har fortsatt och ombyggnationen av sjukhusen har tagit flera steg framåt.
– Vi har behövt ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi har, och kommer att fortsätta, arbeta både kort- och långsiktigt. Fokus ligger på att få en ekonomi i balans på sikt samtidigt som vi utvecklar verksamheten här och nu och för framtiden. Även om det är en utmanande ekonomisk situation så ser vi ljust på framtiden för Region Gävleborg, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande.
– Under 2023 tog vi emot cirka en halv miljon patientbesök i primärvården. Genom att fokusera på tillgänglighet och god kvalitet har vi tillsammans med vårdens medarbetare kunnat leverera en trygg och säker vård för våra medborgare. Med ett fortsatt intensifierat arbete med kompetensförsörjning och ett mer tillitsbaserat ledarskap bygger vi vidare med att utveckla verksamheterna i denna positiva riktning, säger Anna Sundberg (SD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Ekonomiskt underskott

Region Gävleborgs årsredovisning för 2023 visade ett underskott för verksamheterna på 362 miljoner kronor. Det är en försämring jämfört med budgeten, som beräknade ett överskott på 173 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till minus 314 miljoner kronor.
Det negativa resultatet förklaras till stor del av minskade statsbidrag, ökade kostnader för inhyrd personal och inflationseffekter som gett högre kostnader för pensionsavsättningar. Den ökade räntenivån har indirekt lett till att kostnaderna för hyror och kollektivtrafik också har ökat.

Målet är ekonomi i balans

– Våra åtgärder och planer för en ekonomi i balans är viktigare än någonsin. För att nå en långsiktigt hållbar ekonomi måste vi fortsätta det arbete vi redan har påbörjat med kostnadseffektiviseringar på flera plan, säger Annica Johansson, ekonomidirektör.
Årsredovisningen behandlas av regionstyrelsen den 10 april och fastställs av regionfullmäktige den 23 april.

Exempel på insatser under 2023:

 • En översyn av administrationen har genomförts och åtgärder har inletts för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi.
 • Arbetet med att minska andelen hyrpersonal (Hållbar bemanning) intensifierades under året i samverkan med landets övriga regioner.
 • Anpassningar har gjorts för att möta EU:s regel om 11 timmars dygnsvila.
 • Arbetet med Framtidsbygget har fortsatt och bland annat inneburit att en ny teknikbyggnad påbörjats i Hudiksvall och att kirurg- och urologmottagning flyttat in i nybyggda evakueringslokaler i Gävle.
 • Utvecklingen av arbetsmiljön fortsätter genom strategin Framtidens arbetsplats.
 • Hyresavtalet för Teknikparken i Gävle sades upp i juni, en åtgärd som innebär att Region Gävleborgs egna lokaler kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.
 • Ett extra påslag i lönerörelsen innebar att medarbetare i hälso- och sjukvården nådde upp till det så kallade märket på 4,1 procent.
 • Förberedelserna för att införa framtidens vårdinformationssystem, Cosmic, har fortsatt tillsammans med åtta andra regioner. Arbetet har försenats på grund av en konkurrensprövning i förvaltningsrätten.
 • Flera utvecklingsarbeten har påbörjats för att göra vården bättre, mer jämlik och mer effektiv. Ett exempel är den nya hälsovalshandboken, som färdigställs under 2024. Arbetet med God och nära vård har fortsatt, liksom Min vård Gävleborg och BarnSäkert.
 • Inom kulturområdet pågår dialoger för att utveckla Gävleborgs potential tillsammans med näringsliv och kommuner och bland annat nå en gemensam strategi för besöksnäringen.
 • Turutbud och biljettpris i kollektivtrafiken har reviderats. En satsning på bussar i Sandviken pågår trots tekniska utmaningar, och ett nytt avtal för regional tågtrafik har slutits med VR Sverige AB som gäller från juni 2025.
 • Inom regional utveckling pågår satsningar på folkhälsa, näringsliv, hållbar utveckling, kompetensbehov och livsmedelsförsörjning.
 • Bollnäs folkhögskola har under året avvecklat filialen i Söderhamn för att satsa på sin huvudverksamhet i Bollnäs. Där har samtidigt en större ombyggnad av skolan blivit klar.
 • En ny regional kulturplan och en ny regional biblioteksplan infördes för 2023-2026. I samarbete med biblioteken har Kultur Gävleborg genomfört aktiviteter för att främja barns och ungas läsning.