Mer än var tredje hyrsjuksköterska har fasats ut

Andelen inhyrda sjuksköterskor minskar i Region Gävleborgs hälso- och sjukvård. Samtidigt sker en växling till fler fast anställda medarbetare, när tidigare hyrkonsulter tar en fast anställning i hälso- och sjukvården.

Region Gävleborg har satt upp målet att kostnaderna för hyrkonsulter ska uppgå till högst 2 procent av de totala personalkostnaderna i slutet av 2025. Efter första kvartalet i år låg andelen på 10,4 procent, att jämföra med 13,8 procent i december 2023.

Mer än var tredje hyrsjuksköterska har fasats ut sedan årsskiftet. Jämfört med sista kvartalet 2023 har Region Gävleborg under kvartal 1 2024 minskat antalet inhyrda timmar för allmänsjuksköterskor med 31 procent.

– Hälso- och sjukvårdens arbete för att minska kostnaden för hyrkonsulter kommer att ge dig som patient en ännu bättre kontinuitet. Vården ska vara jämlik, tillgänglig och patientsäker. Genom en bemanning med egna kompetenta och engagerade medarbetare kan vi erbjuda en stabil, trygg och säker vård till våra patienter, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Att minska andelen inhyrda sjuksköterskor är något som vi strävat efter i verksamheterna. Det kommer innebära lägre kostnader för Region Gävleborg samt en högre kontinuitet i personalstyrkan. Genom att aktivt arbeta med personalens villkor ser vi till att öka oberoendet av inhyrd personal och samtidigt förbättra vården som helhet, säger Lena Emanuelsson (SD), ordförande i personalutskottet.

Andelen hyrpersonal minskar

Region Gävleborg har satt upp målet att kostnaderna för hyrkonsulter ska uppgå till högst 2 procent av de totala personalkostnaderna i slutet av 2025. Efter första kvartalet i år låg andelen på 10,4 procent, att jämföra med 13,8 procent i december 2023.

– Trenden är tydlig även om det går långsamt. Vi minskar våra kostnader för inhyrd personal och det arbetet måste fortsätta. Vi ska lägga pengarna på utveckling av våra egna verksamheter och medarbetare istället för till inhyrd personal. Det är viktigt både för att klara den långsiktiga ekonomin och för att förutsättningarna för en god arbetsmiljö blir bättre genom att ha egna medarbetare, säger Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Mer fast personal gynnar patienterna 

Enligt den senaste nationella hälso- och sjukvårdsbarometern tycker nästan nio av tio invånare i Gävleborg att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver.

Arbetet för att minska hyrberoendet och i stället öka antalet fast anställda medarbetare i Region Gävleborg fortsätter. Några av de åtgärder som vidtagits under första kvartalet är att:

  • Erbjuda en ekonomisk ersättning, så kallad ”välkommen ombord-bonus”, till hyrkonsulter som tagit fast anställning.
  • Ge ett lönetillägg, så kallat kontinuitetstillägg, till tillsvidareanställda sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor som arbetar natt, helg- och/eller kväll inom specificerade dygnet runt-verksamheter (24/7-verksamheter).
  • Forma en intern bedömningsgrupp för lönesättning av konsulter som vill ta anställning.
  • Förändra våra arbetssätt, genom till exempel att rotera personal från mottagning till avdelning och växla uppgifter mellan yrkesgrupper, så kallat ”task shift”.

2023 betalade Region Gävleborg drygt 650 miljoner kronor till privata vårdföretag för inhyrda vårdkonsulter.

– Så kan vi inte fortsätta. Det är därför vi tar krafttag för att minska den inhyrda bemanningen. Det är klart att det är en tuff utmaning i rådande situation med vårdblockad och en sommar med semestrar för dörren. Våra chefer och medarbetare kämpar varje dag för att minska inhyrningen och det är ett enormt arbete som läggs ner, säger Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.