Med anledning av Vårdförbundets stridsåtgärd

Vårdförbundet har tagit ut sina medlemmar i övertids-, mertids- och nyanställningsblockad den 25 april klockan 16.00. Den 4 juni hävdes nyanställningsblockaden och strejk bröt ut i andra regioner. Region Gävleborg omfattas inte av strejken. Invånare uppmanas att söka vård som vanligt.

Yrkesgrupper som omfattas av varslet är exempelvis sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska.

För dig som söker vård innebär en övertids- och mertidsblockad ingen skillnad. Du som söker vård ska göra det som vanligt om du är sjuk och komma på bokade besök och undersökningar.

Läs mer om Vårdförbundets konflikt på Sveriges kommuner och regioners webbplats: Frågor och svar | SKR

Frågor och svar

Hur påverkas jag som patient av blockaden?

För dig som söker vård innebär en övertids- och mertidsblockad ingen skillnad i nuläget. Du som söker vård ska göra det som vanligt om du är sjuk, och komma på bokade besök och undersökningar.

Kommer mitt planerade besök att bokas av?

Om en planerad operation eller ett vårdbesök behöver skjutas upp, kommer vården att ta kontakt med dig i första hand via telefon, i andra hand via 1177.se.

Om du är akut sjuk kommer du att få vård.

Kan jag söka vård via Min vård Gävleborg?

Du som patient kan alltid söka vård via Min vård Gävleborg, som är en digital vårdtjänst. I Min vård Gävleborg kan du söka vård och ha digitala besök med vården. Du kan också:

 • förnya recept på läkemedel, preventivmedel, hjälpmedel och speciallivsmedel
 • få hjälp med intyg
 • boka tid för provtagning på hälsocentral
 • skicka meddelanden mellan dig och din mottagning eller vårdkontakt
 • boka, omboka eller avboka tid

Du når vårdtjänsten genom att ladda ner appen eller genom webblänken på 1177.se: Logga in i Min vård Gävleborg - 1177. För att använda Min vård Gävleborg behöver du ha en e-legitimation, antingen Bank-ID eller Freja plus.

Är du akut sjuk ring 112.

Kan jag ringa 1177 på telefon för rådgivning?

På vardagar under dagtid hänvisas du som är i behov av rådgivning i första hand till din hälsocentral.

På 1177.se finns kontaktuppgifter till alla hälsocentraler i Region Gävleborg.

Är du akut sjuk ring 112.

Kommer patienter att få vänta längre på vård?

Väntetiderna inom vården kan komma att öka, det kommer att märkas av över tid om konflikten inte når en lösning.

Kan invånarna i länet vara trygga med att söka vård?

Ja. Alla som anser sig vara i behov av vård ska söka vård. Akutsjukvård bedrivs som vanligt. Det görs stora insatser för att lyckas med vårdarbetet både från chefer och medarbetare.

Vad handlar blockaden om?

Konflikten handlar om att hindra övertidsarbete, merarbete och nyanställningar. SKR och Sobona har tecknat fem nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner. Vårdförbundet har erbjudits samma förbättringar samt ytterligare villkor och lösningar som är specifika för Vårdförbundet men har tackat nej. SKR och Sobona uppmuntrar till fortsatta förhandlingar.

Mer information finns på Sveriges kommuner och regioners webbplats

Vad händer nu och vad gör Region Gävleborg?

Region Gävleborg följer utvecklingen i förhandlingsläget mellan SKR, Sobona och Vårdförbundet och vilka konsekvenser våra verksamheter får av blockaden. Vårt fokus är att säkerställa att våra patienter får en säker vård.

Ett antal anpassningar har gjorts:

 • Planerade vårdbesök och operationer som kan vänta utan allvarliga komplikationer skjuts på, för att kunna bemanna akutsjukvården.
 • Öppenpsykiatrin har fått minskad kapacitet för att kunna bemanna slutenvården.
 • Luftburen transport har använts istället för vägtransport för att undvika behovet av skyddsarbete.
 • Skyddsarbete beordras där behovet för fara för liv finns. Skyddsarbete har beordrats för cirka 15 personer per dag inom framförallt 24/7-verksamheten, till exempel inom ambulans och akutmottagning.

Vad innebär blockaden för medarbetare i Region Gävleborg?

All verksamhet inom hälso- och sjukvården kommer i någon omfattning att anpassas till nya förutsättningar. Vissa verksamheter kan behöva fördela om i/minska sin bemanning till följd av blockaden. Skyddsarbete beordras där behovet för fara för liv finns. Skyddsarbete har beordrats för cirka 15 personer per dag inom framförallt 24/7-verksamheten, till exempel inom ambulans och akutmottagning.

Från och med den 4 juni hävdes nyanställningsblockaden. Det innebär att nya medarbetare kan anställas för att täcka luckor i bemanningen under sommaren, till exempel nyutexaminerade studenter. Skulle det inte räcka till med de anställningar som görs, eller om Region Gävleborg inte får svar på de avrop som gjorts för att tillfälligt täcka upp med hyrkonsulter i sommar kan justerad semester för våra medarbetare vara ett sista alternativ. Det görs enbart för att upprätthålla patientsäkerheten och garantera att personal finns tillgänglig.

Hur många medarbetare berörs av blockaden i Region Gävleborg?

I Region Gävleborg berörs cirka en tredjedel av medarbetarna (2 400 anställda) av blockaden.

Kommer andra medarbetare beordras att ta över arbetsuppgifter från de som drabbas av blockaden?

Patienter måste ha tillgång till säker vård. Vi kan behöva fatta beslut om att göra interna förflyttningar och bemanna på annat sätt för att frigöra resurser till den akuta vården. De som är akut sjuka kommer att få vård.

Om det föreligger fara för liv och hälsa kan skyddsarbete beordras. Med skyddsarbete avses: 

 • sådant arbete som krävs för att avveckla den konfliktdrabbade verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt
 • för att förebygga fara för människor
 • för att förebygga skada på egendom

Skyddsarbete bör användas restriktivt. Det ska vara fråga om sådant arbete som är nödvändigt att utföras. Skyddsarbete beordras vid en akut situation.

Kommer utfasningen av hyrpersonal att stoppas?

Vår ambition är att bemanna arbetsplatser med egna medarbetare för att skapa en stabil arbetsmiljö och öka kontinuiteten för våra patienter. I nuläget påverkas inte arbetet med utfasning av hyrpersonal av Vårdförbundets blockad.

Hur länge bedömer ni att blockaden kommer att pågå?

Det kan inte vi svara på, det är en förhandlingsfråga mellan SKR, Sobona och Vårdförbundet.