God tillgång till vård tycker gävleborgarna

Nästan nio av tio invånare i Gävleborg tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det visar den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern för 2023.

Gävleborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården fortsätter att ligga i nivå med rikssnittet, enligt den årliga nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern från Sveriges kommuner och regioner, SKR, för 2023.

Förtroendet för vården ökade överlag i riket under pandemin, men har sedan åter gått tillbaka något.

SKR:s undersökning visar också att det stora flertalet av Region Gävleborgs invånare, 88 procent, tycker de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Siffran är högre än riksgenomsnittet på 85 procent och har ökat något sedan förra årets mätning.

I nivå med rikssnittet

Undersökningen visar att mer än hälften av gävleborgarna har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Totalt 62 procent känner mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, jämfört med riksgenomsnittet, som är 61 procent.
– Som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden tycker jag att det är särskilt glädjande att våra invånare i Gävleborg har förtroende för hälso- och sjukvården. Att befolkningen anser att vården är tillgänglig är också en viktig signal att vi arbetar åt rätt håll, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bland gävleborgarna tycker 72 procent att väntetiderna till besök och behandlingar till hälsocentralerna är rimliga. Det är en något högre andel än i riket, där motsvarande andel är 63 procent. 

En majoritet, 80 procent, tycker också det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor som till exempel kost, motion, tobak och alkohol vid vårdbesöket. 

Utmaningar med digital vård

I frågor om digital teknik ligger regionen dock något sämre till än andra delar av landet. När det gäller inställningen till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, och till möjligheten att vårdas hemma med stöd av digital teknik, är andelen positiva svar lägre än hos invånarna i snitt i riket.
– Vi kommer fortsätta att tillgängliggöra vården för våra invånare i länet genom digitalt stöd i olika delar av vårdkedjan. Digitalisering är en väg framåt för att göra vården bättre, mer jämlik och mer effektiv. Resultaten i Sjukvårdsbarometern är en av många indikatorer som vi använder i arbetet framåt, säger Martin Andersson, hälso- och sjukvårdsdirektör.