Glatt barn med cykelhjälm

Cykelprogram för fler hållbara vardagsresor

Det nya cykelprogrammet ska bidra till ökad och säker cykling i hela Gävleborg. Ökad cykling ger bland annat positiv påverkan på miljön och förbättrad folkhälsa.

Region Gävleborg och andra aktörer i länet kommer gemensamt arbeta för att nå målen i programmet och på så vis bidra till ett mer hållbart samhälle såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Regionfullmäktige har beslutat om det nya regionala cykelprogrammet som ett led i omställningen till ett hållbart transportsystem i Gävleborg. Transporterna inom Gävleborg står för omkring 55 procent av länets utsläpp av koldioxid och om cyklingen ökar minskar inte bara utsläppen utan också buller, luftföroreningar med mera.

Ingen cyklist ska omkomma i trafiken

Cykelprogrammet innehåller fem insatsområden som ska bidra till att följande mål uppnås:

  • Cykelns färdmedelsandel ska öka med 10 procentenheter, från 7 procent till 17
  • Allvarligt skadade cyklister ska minska med 25 procent
  • Ingen cyklist ska omkomma i trafiken

De fem insatsområdena är utformade för att nå alla i invånare Gävleborg och möjliggör för samverkan mellan Region Gävleborg och aktörerna i länet. De fem insatsområdena är:

  • Planera för cykeln
  • Gör cykling attraktivt
  • Ta cykeln i, till och från kollektivtrafiken
  • Låt barnen cykla
  • Pendla med cykel

– För mig som strateg för cykelfrågor inom Region Gävleborg känns det väldigt bra att det nya cykelprogrammet beslutats. Nu kan jag på ett tydligare och mer strategiskt vis samverka med berörda aktörer i länet som exempelvis kommunerna. Vi kommer att kraftsamla för att uppnå målen i programmet och för att fler ska använda cykeln som färdsätt i vardagen, säger Christine Sisell, strateg på avdelningen samhällsplanering inom Region Gävleborg.