Region Gävleborg vill att fler hamnar utses till riksintresse

I nuläget är det endast Norrsundet som pekas ut som ett riksintresse när det gäller yrkesfisket i länet, det vill Region Gävleborg ändra på.

Yrkesfisket längs Gävleborgs kust spelar en central roll för den regionala utvecklingen, särskilt inom besöksnäring, restaurangverksamhet, livsmedelshandel och befolkningsboende. I en skrivelse till Havs- och Vattenmyndigheten vill Region Gävleborg att fler hamnar än Norrsundet ska pekas ut som hamn av riksintresse för yrkesfisket i länet.

För att främja livsmedelsförsörjning, livsmedelsproduktion och regional utveckling anser Region Gävleborg att hamnar med befintlig infrastruktur och etablerad verksamhet i länet bör utpekas som hamnar av riksintresse. Bland dessa hamnar återfinns Stocka, Skärså, Ljusne, Saltharsfjärden, Bönan och Engesberg, som alla spelar en viktig roll för den lokala näringen och samhällsutvecklingen.

Anna Sundberg (SD), vice ordförande i regionstyrelsen, betonar vikten av att bevara och stödja det småskaliga kustnära fisket.

Det är viktigt att vi värnar och möjliggör för en fortsättning av det småskaliga kustnära fisket. Det skapar arbetstillfällen, bidrar till vår matproduktion och är en viktig del av vårt kulturarv. Ska även framtida generationer ha möjlighet att bedriva småskaligt fiske är utpekandet som riksintresse av stor betydelse för våra hamnar, säger Anna Sundberg (SD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Region Gävleborg anser att det är särskilt viktigt att använda riksintresset som verktyg när fisket sker i mindre skala eftersom aktörer med starkare ekonomi annars riskerar att konkurrera ut yrkesfisket på attraktiva lägen längs kusten.

Se bifogad fil för svar på remiss från Region Gävleborg:
Svar på remiss gällande en översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfisket (HaV 2023-001156)(RS 2024_1176-1) (0).docx