Ökat fokus på patienters levnadsvanor

Patienter upplever att deras tobaks- och alkoholvanor, och deras motions- och kostvanor har fått ett ökat fokus vid besöken på hälso- och vårdcentraler. Det framgår av årets nationella patientenkät för primärvården som sammanställts av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Enkätundersökningen gjordes under hösten 2023 då 3108 patienter betygsatt sina upplevelser vid besök på länets hälsocentraler. 41 av länets 42 hälsocentraler deltog i undersökningen. 25 av dessa hälsocentraler är offentliga och 16 är privata. Premicare E-Center Hälsocentral i Söderhamn rankades högst i länet. När det gäller helhetsintrycket placerar sig Region Gävleborgs hälsocentraler på samma plats som genomsnittet av samtliga landets regioner, i likhet med tidigare år. Patientenkäten ställer exempelvis frågor om bemötande, emotionellt stöd, tillgänglighet och den egna delaktigheten i vården. Inom alla områden är skillnaderna små jämfört med tidigare års undersökningar. 

– Varje upplevelse räknas och ligger till grund för vårt arbete med ständiga förbättringar inom vården. Det är glädjande att se att patienterna generellt sett har en positiv upplevelse av sin hälsocentral och skulle rekommendera den till andra, säger Henrik Olofsson, (SVG) ordförande i hälsovalsutskottet Region Gävleborg.

Av svaren kan man se att fler patienter (drygt 30 procent) jämfört med 2021 (25 procent) haft diskussioner med sina läkare om alkohol- och tobaksvanor. När det gäller motionsvanor uppger 43 procent att läkaren tagit upp diskussionen, jämfört med drygt 40 procent i förra mätningen. När det kommer till kostvanor var siffran drygt 31 procent för i år jämfört med drygt 28 procent i förra mätningen.  

– Det förebyggande arbetet är oerhört betydelsefullt för den generella folkhälsan. Det kan handla om patienternas egen förmåga att förändra sin hälsa med fysisk aktivitet, matvanor, och ändrade alkohol- och tobaksvanor. Vi startade ett vårdprogram under 2023 för att just uppmärksamma de här frågorna och har stort fokus på arbetet kring levnadsvanor just nu, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. 

– Syftet har både varit att upptäcka vilken betydelse patientens levnadsvanor har på hälsa och behandling, men även för att uppmuntra till en hälsosammare livsstil. Alltså ser vi positivt på att införandet av arbetssättet gett effekt och att trenden håller i sig med samtal om vad patienten själv kan göra för att förbättra sin hälsa, säger Tina Mansson Söderlund.

Region Gävleborg ligger högst rankat när det gäller frågan om tillgänglighet. Möjligheten att lista sig hos en specifik läkare visar dock ett sämre resultat med värdet 31 i länet, jämfört med riksgenomsnittet 41,3 bland landets 21 regioner.

Resultat på stabila nivåer

Nationellt gemensamma mätningar har genomförts vartannat år inom primärvård sedan 2009. Undersökningen gjordes på ett urval patienter som besökt länets hälsocentraler under hösten 2023. 3108 valde att svara på enkäten vilket, en svarsfrekvensen på 41 procent vilket är något högre än rikets genomsnitt (40 procent). Årets undersökning visar att skillnaderna är  marginella jämfört med tidigare enkäter.

Om Nationell patientenkät, NPE

Nationell patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. De är också viktigt underlag för jämförelser mellan vårdenheter och som redskap för styrning och ledning.

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

I Nationell patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.