Dina förmåner

Vi vill erbjuda dig bra arbetsvillkor, konkurrenskraftig ersättning och förmåner som skapar trygghet, hälsa och glädje – och som är relevanta för dig, oavsett var du befinner dig i livet.

Som anställd i Region Gävleborg har du tillgång till ett av Sveriges bästa kollektivavtal.

Välkommen till en arbetsplats med riktigt bra förmåner (pdf)

Individuell lön och kollektiva avtal.

Region Gävleborg har ett individuellt och differentierat lönesystem. Det innebär att vi har en lönspännvidd för alla yrkesgrupper, där du inom lönespannet kan påverka löneutvecklingen positivt genom din prestation och utveckling.

Extra OB på helger

Du som är undersköterska eller sjuksköterska och arbetar obekväm tid under helger får 30 %
högre ersättning än enligt det centrala kollektivavtalet.

Villkor för arbetstid, semester och ledighet.

Rätt till heltid

Du som anställs hos oss ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. Det innebär inte en garanti att hela anställningen kan utföras på samma arbetsplats.

Flextid

Region Gävleborg tillämpar flexibel arbetstid utifrån givna ramar.

Flexibelt arbete

Flexibelt arbete är ett erbjudande från arbetsgivaren till dig som medarbetare. Det möjliggör växelvis arbete på plats i Region Gävleborgs lokaler och på distans. Det gäller i de verksamheter där det går att jobba så. Arbetssättet innebär alltså en flexibilitet i hur och var du utför ditt arbete, allt utifrån en överenskommelse mellan dig och din chef.

Arbetstidsförkortning för hälso- och sjukvårdspersonal

För att göra nattarbete mer hälsosamt och attraktivt har Region Gävleborg slutit ett lokalt avtal
med Vårdförbundet och Kommunal. På de enheter som infört nattarbetstidsavtal har medarbetarna en arbetstidsförkortning med bibehållen lön i proportion till andel utförda nattpass.

Semester

Som medarbetare i Region Gävleborg har du;

 • 25 semesterdagar upp till 40 års ålder
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
 • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år

Växling av semesterdagstillägg till ledig tid

För Region Gävleborg som arbetsgivare är det viktigt att du som medarbetare har ett hållbart
arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt är ambitionen att du
som medarbetare ska kunna välja förmåner individuellt. Därför erbjuds du möjlighet att växla den ekonomiska ersättningen semesterdagstillägget till ledig tid.

Semesterrätt om 25 dagar ger 5 dagar extra ledig tid, 31–32 dagar ger 6 dagar extra ledig tid.

Särskild ersättning vid flytt av sommarsemester

Vi belönar medarbetare med full semesterrätt som flyttar semesterdagar utanför perioden juni-augusti.

Ledighetsförmåner

Du kan läsa i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) hos SKR om olika ledigheter med bibehållen lön:

 • Besök på MVC vid två tillfällen
 • Akuta läkarbesök
 • Närståendes bortgång, begravning, gravsättning och bouppteckning
 • Under arbetstid får du även lämna blod på våra blodcentraler

Försäkringar och avtal för din trygghet.

Försäkringar

Alla anställda inom Region Gävleborg omfattas av avtalsförsäkringar. Det är grupplivförsäkring, försäkring vid längre sjukdom, försäkring vid arbetsskada och färdolycksfall. För mer information, se www.forsakradviajobbet.se.

Sjukdom

Vid sjukdom får du sjuklön enligt avtal. De första 14 dagarna utgör sjuklönen cirka 80 procent av din lön. Den första sjukdagen är en karensdag och då får du ingen lön. Om sjukdomen fortsätter efter sjuklöneperiodens slut utges sjuklön med 10 procent av lönebortfallet under högst 90 kalenderdagar.

Där det ändå blir en skillnad i ersättning på grund av Försäkringskassans ersättningstak, täcker vi upp så att det inte blir så stor skillnad mellan vad du får när du är sjukskriven och när du jobbar.

Exempel

Grundlön 28 000 kr ger 2 800 kr extra*

 • Sjuklön från Region Gävleborg (10% av grundlönen enligt kollektivavtalet ab17): 2 800 kr
 • Sjukpenning från Försäkringskassan (cirka 80% av lönen upp till en lön på 43 750 kr): 21 420 kr

Grundlön 35 000 kr ger 6 500 kr extra*

 • Ersättning för lönebortfall från Region Gävleborg (utgår till anställda som tjänar mer än 31 000 kr i månaden): 3 000 kr
 • Sjuklön från Region Gävleborg (10% av grundlönen enligt kollektivavtalet ab17): 3 500 kr
 • Sjukpenning från Försäkringskassan (cirka 80% av lönen upp till en lön på 31 000 kr): 23 730 kr

Grundlön 45 000 kr ger 5940 kr extra*

 • Ersättning för lönebortfall från Region Gävleborg (utgår till anställda som tjänar mer än 43 750 kr i månaden): 1 440 kr
 • Sjuklön från Region Gävleborg (10% av grundlönen enligt kollektivavtalet ab17): 4 500 kr
 • Sjukpenning från Försäkringskassan (cirka 80 % av lönen upp till en lön på 43 750 kr): 33 480 kr

* Alla ersättningar förutsätter att du får ett lönebortfall när du är sjukskriven. Samtliga uträkningar är baserade på vad som gäller 2019 och 30-dagarsmånader.

I exemplen visas ersättning dag 15–90. Under dag 2–14 utgår ersättning från arbetsgivaren som räknas enligt lagen om sjuklön.

Om du blir skadad

Vi hjälper dig om du blir skadad.

Exempel

Bruten höft – sjukskriven i cirka 1 år

Kim har ramlat på väg till arbetet och brutit höger höft. Nu kan han inte arbeta på ett tag.

Grundlön 40 000 kr
Kostnader för läkarvård och mediciner 1 800 kr
Efter cirka 1,5 år bedöms Kim ha 10 % medicinsk invaliditet.

Cirka 220 000 kr i ersättning från AFA Försäkring enligt kollektivavtal.*

Bruten underarm – sjuskriven i cirka 3 månader

Camilla har ramlat i en trappa på arbetet och brutit vänster underarm.

Grundlön 25 000 kr
Kostnader för läkarvård och mediciner 1 200 kr
Efter  cirka 1,5 år bedöms Camilla ha 5 % medicinsk invaliditet.

Cirka 80 000 kr i ersättning från AFA Försäkring enligt kollektivavtal.*

* För att få ersättning, behöver du göra en anmälan till AFA. Samtliga uträkningar är baserade på vad som gäller enligt AFAs regler januari 2018.

Omställningsavtal

Vid eventuell övertalighet på grund av arbetsbrist så finns det tillgång till personligt omställningsstöd via Omställningsfonden.

Löneutfyllnad för dig som tar föräldraledighet.

När du får barn kan du under ledighet i samband med födelsen få föräldrapenningtillägg om anställningen varat i minst 180 dagar.

Vi ger dig extra på kontot när du blir förälder

Föräldrapenningtillägg och ersättning för lönebortfall.

Du får 10 % av din grundlön under din föräldraledighet i 180 dagar fram till att barnet är 24 månader.

Där det blir en skillnad i ersättning på grund av Försäkringskassans ersättningstak, täcker vi upp så att det inte blir så stor skillnad mellan vad du får när du är föräldraledig och när du jobbar.

Exempel

Grundlön 28 000 kr ger 2 800 kr extra*

 • Föräldrapenningtillägg från Region Gävleborg (10% av grundlönen under 180 dagar per barn):  2 800 kr
 • Föräldrapenning från Försäkringskassan (cirka 80% av grundlönen upp till en lön på 43 750 kr): 21 420 kr

Grundlön 45 000 kr ger 5 940 kr extra*

 • Föräldralön från Region Gävleborg (upp till 77,6 % av skillnaden mellan Försäkringskassans tak och din grundlön, om du tjänar mer än 43 750 kr): 1 440 kr
 • Föräldrapenningtillägg från Region Gävleborg (10 % av grundlönen under 180 dagar per barn): 4 500 kr
 • Föräldrapenning från Försäkringskassan (cirka 80% av grundlönen upp till en lön på 43 750 kr): 33 480 kr

* Alla ersättningar förutsätter att du får ett lönebortfall när du är ledig.
** Avsättningen görs om du är ledig med stöd av Föräldraledighetslagen. Samtliga uträkningar är baserade på vad som gäller januari 2019 och 30-dagarsmånader.

Tjänstepension, löneväxling och avtackning.

Tjänstepension enligt kollektivavtal

Varje år betalar Region Gävleborg in pengar motsvarande en viss del av din lön till en pensionsförsäkring för dig. Du kan själv välja var pengarna placeras.

Hur stor den avgiftsbestämda ålderspensionen blir beror på hur mycket som sparats, vilken avkastning du har fått och hur stora avgifter du betalat.

Vårt tillskott till din tjänstepension

Nedan visas vår avsättning baserad på olika pensionsgrundande lönenivåer. De är beräknade enligt tjänstepensionsavtalet AKAP-KL** gäller från 2023-01-01.

25 000 kr: cirka 18 000 kr/år, 4 500 kronor/kvartal
32 000 kr: cirka 23 040 kr/år, 5 760 kronor/kvartal
55 000 kr: cirka 66 769 kr/år, 16 692 kronor/kvartal
80 000 kr: cirka 162 659 kr/år, 40 655 kronor/kvartal

När det gäller allmän pension finns det ett tak för avsättning, vilket innebär att om din årsinkomst är större än 8,07 inkomstbasbelopp (motsvarar ca 49 967 kr/mån år 2023) får du ingen avsättning till din allmänna pension för det överskjutande beloppet. Region Gävleborg gör därför en större avsättning till tjänstepensionen för att täcka upp en del av glappet som uppstår.

Tjänstepensionsavsättning gäller även om du är

 • föräldraledig enligt föräldraledighetslagen
 • är sjukskriven eller har en godkänd arbetsskada

Vår avsättning är densamma som om du jobbade, så länge du är anställd hos oss.

KPA:s hemsida kan du läsa mer om din tjänstepension. Vid själva pensionsavgången inbjuds du till en gemensam middag för de som pensionerats under året.

Löneväxling

Du har möjlighet att sätta av en del av din bruttolön till ett extra pensionssparande. Löneväxling
kan göras på den fasta lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. Ett premietillägg görs av Region Gävleborg på 6 %.

För din hälsa och ditt välbefinnande.

Företagshälsovård

Företagshälsovård erbjuds genom Företagshälsan Gävleborg. Du kan på eget initiativ uppsöka företagshälsovården för samtal.

Stöd för synundersökning eller glasögon

Vid behov av glasögon för bildskärmsarbete samt skyddsglasögon erbjuds du synundersökning och köp av glasögon.

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare erbjuds du att träna i Region Gävleborg friskvårdanläggningar. Du kan också träna på anläggningar utanför Region Gävleborg regi och få en friskvårdspeng på 3 500 kr per år. Att träna på någon av Region Gävleborg egna friskvårdsanläggningar motsvarar ett värde av 1 200 kr vilket betyder att du som väljer det har 2 300 kr kvar att nyttja på annan friskvård.

Förmånscykel

Region Gävleborg vill göra det lättare för medarbetarna att både behålla och utveckla goda hälso- och livsstilsvanor. Därför erbjuder vi tillsvidareanställda medarbetare möjligheten att beställa en förmånscykel till en fast månadskostnad som dras från lönen via bruttolöneavdrag.

Motionslopp

Som anställd i Region Gävleborg kan du vara med i motionslopp som Vårruset, Blodomloppet och Regionvandringen.

Träna på våra gym

Som anställd i Region Gävleborg erbjuds du att träna på våra fullt utrustade gym som finns inom sjukhusområdet i Gävle och Hudiksvall.